Hotărârea nr. 111/2014

Aprobarea achiziţionării de asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie în dosarele nr. 500/62/2014, 501/62/2014, 635/62/2014 şi nr. 841/62/2014.
 
HOTĂRÂREA Nr. 111
din data de 28 martie 2014
 
 
 
Privind: aprobarea achiziţionării de asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie în dosarele nr. 500/62/2014, 501/62/2014, 635/62/2014 şi nr. 841/62/2014;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, înregistrate sub nr. 25.860/2014, prin care se propune aprobarea achiziţionării de asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie în dosarele nr. 500/62/2014, 501/62.2014, 635/62/2014 şi nr. 841/62/2014, aflate pe rolul Tribunalului Braşov, în care instituţia are calitatea de pârât;
Având în vedere starea de incompatibilitate în care se găseşte consilierul juridic al instituţiei, în a apăra drepturile şi interesele legitime ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov în dosarele nr. 500/62/2014, 501/62/2014, 635/62/2014 şi nr. 841/62/2014, precum şi de a reprezenta instituţia în instanţă, reclamanţi fiind funcţionarii publici ai instituţiei, incompatibilitate motivată de conflictul de interese prevăzut de dispoziţiile art. 10, lit. f din Legea  nr. 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, coroborate cu prevederile art. 70 din Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, consilierul juridic având calitatea de reclamant în dosarele nr. 500/62/2014 şi                        nr. 841/62/2014;
Văzând dispoziţiile art. 1, alin. 2 din O.U.G. nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;
În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art. 1. Se aprobă achiziţionarea, în condiţiile legii, de servicii de asistenţă juridică şi reprezentare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, în instanţă, în dosarele nr. 500/62/2014, 501/62/2014, 635/62/2014 şi nr. 841/62/2014, indiferent de faza procedurală, respectiv, în fazele prealabile judecăţii sau în fazele judecăţii şi indiferent de gradul de jurisdicţie, respectiv, fond, căi de atac ordinare şi/sau extraordinare, indiferent de competenţa teritorială şi materia în care se poartă litigiul.
 
Art. 2. Încheierea contractelor de asistenţă juridică se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu întocmirea prealabilă a unui referat pentru fiecare caz în parte, prin care să se justifice temeinicia asistenţei juridice de către cabinetele specializate de avocaţi.
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.