Hotărârea nr. 110/2014

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Tetkron S.R.L., aferent exerciţiului financiar 2014.

 

HOTĂRÂREA Nr. 110

din data de  28  martie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Tetkron S.R.L., aferent  exerciţiului financiar 2014;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Raportul de specialitate şi Expunerea de motive ale S.C. Tetkron S.R.L. Braşov, înregistrate cu nr. 28.691/2014, prin care se propune aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Brasov, a bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Tetkron S.R.L., aferent exerciţiului financiar 2014;

Luând în considerare Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor S.C. TETKRON S.R.L. nr. 4 din 28 martie 2014, prin care s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. TETKRON S.R.L. aferent exerciţiului financiar 2014;

Având în vedere prevederile Legii Contabilităţii nr. 82/1991, cele ale Legii nr. 325/2006, a serviciului public de alimentare cu energie termică precum şi cele ale Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2032/2013, privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

Văzând şi prevederile  Legii nr. 356 din 19.12.2013, a Bugetului de Stat pe anul 2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. c, alin. 6, lit. a, pct. 14, alin. 9 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Tetkron S.R.L. Braşov aferent exerciţiului financiar 2014 conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. Tetkron S.R.L. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.