Hotărârea nr. 11/2014

Stabilirea cuantumului cheltuielilor de întreţinere a câinilor cazaţi în Adăpostul aparţinând Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 11

din data de  27  ianuarie  2014

 

 

 

 

Privind: stabilirea cuantumului cheltuielilor de întreţinere a câinilor cazaţi în Adăpostul aparţinând Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, înregistrate cu nr. 5.149/2014, prin care se propune stabilirea cuantumului cheltuielilor de întreţinere a câinilor cazaţi în Adăpostul aparţinând Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu completările şi modificările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a acestui act normativ;

Văzând şi prevederile art. 17, alin. (5) din H.G. nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, care reglementează modul de stabilire a contravalorii prestaţiilor efectuate prin serviciul public de ecarisaj;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 4, lit. c, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se stabileşte cuantumul cheltuielilor de întreţinere a câinilor cazaţi în Adăpostul aparţinând Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov la valoarea de 5,05 lei/cap câine/zi.

 

Art. 2. Suma reprezentând cheltuielile de întreţinere stabilită conform art. 1 se va achita odată cu solicitarea de revendicare a câinelui, în numerar la casieria serviciului.

 

Art. 3. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local       nr. 600 din data de 16 decembrie 2013, se revocă.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.