Hotărârea nr. 109/2014

Organizarea şi desfăşurarea Concursului Naţional de Matematică ”Laurenţiu Duican” ediţia a XVIII, în perioada 15 - 17 mai 2014, derulat prin Colegiului Naţional “Andrei Şaguna” Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 109

din data de  28  martie  2014

 

 

 

 

Privind: organizarea şi desfăşurarea Concursului Naţional de Matematică ”Laurenţiu Duican” ediţia a XVIII, în perioada 15 - 17 mai 2014, derulat prin Colegiului Naţional “Andrei Şaguna” Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget - CFP din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 17.970 din 26.02.2014, prin care s-a propus organizarea şi desfăşurarea Concursului Naţional de Matematică ”Laurenţiu Duican” Ediţia a XVIII, în perioada 15 - 17 mai 2014, derulat prin Colegiului Naţional “Andrei Şaguna” Braşov;

Având în vedere prevederile art. 5, pct. 3 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale; art. 105, alin. 2, lit. h din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă organizarea şi desfăşurarea Concursului Naţional de Matematică ”Laurenţiu Duican”, ediţia a XVIII, în perioada 15 - 17 mai 2014, derulat prin Colegiul Naţional “Andrei Şaguna” Braşov.

 

 

Art. 2. Se aprobă susţinerea financiară a acestui eveniment cu suma de 30 mii lei, prin suplimentarea finanţării complementare a Colegiului Naţional “Andrei Şaguna” Braşov pentru anul 2014.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Colegiul Naţional “Andrei Şaguna” Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.