Hotărârea nr. 108/2014

Aprobarea includerii obiectivului de investiţii "Centru de dezvoltare şi cercetare aplicată Transilvania Motorland" în perioada de programare a Programului Operaţional Regional 2014 - 2020.

 

HOTĂRÂREA Nr.  108

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea includerii obiectivului de investiţii "Centru de dezvoltare şi cercetare aplicată Transilvania Motorland" în perioada de programare a Programului Operaţional Regional 2014 - 2020;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Investiţii, din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 18.867/2014, prin care s-a propus aprobarea includerii obiectivului de investiţii "Centrul de dezvoltare şi cercetare aplicată Transilvania Motorland" în perioada de programare a Programului Operaţional Regional 2014 - 2020;

            Având în vedere prevederile art. 53 din Legea nr. 273/2006, privind Finanţele Publice Locale;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

            În temeiul art. 36, alin. 1 şi art. 45, alin. 1, alin. 2, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă retragerea din Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Braşov a obiectivului de investiţii "Centrul de dezvoltare şi cercetare aplicată Transilvania Motorland", finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013.

 

 

Art. 2. Se aprobă includerea obiectivului de investiţii “Centru de dezvoltare şi cercetare aplicată Transilvania Motorland" în perioada de programare a Programului Operaţional Regional 2014 - 2020.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.