Hotărârea nr. 107/2014

Documentaţie “P.U.D. - Construire magazin Penny Market şi magazin cu produse din carne şi brânzeturi, acces auto şi pietonal, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame pe faţade şi parcare, pilon publicitar, împrejmuire, organizare de şantier, str. Prunului nr. 3 A, Braşov”, beneficiar S.C. Rewe Projectentwicklung România S.R.L.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  107

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

 

Privind: documentaţie “P.U.D. - Construire magazin Penny Market şi magazin cu  produse din carne şi brânzeturi, acces auto şi pietonal, amenajări exterioare,  sistematizare verticală, reclame pe faţade şi parcare, pilon publicitar,  împrejmuire, organizare de şantier, str. Prunului nr. 3 A, Braşov”, beneficiar S.C. Rewe Projectentwicklung România S.R.L.;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 18.879/2014, prin care s-a propus analizarea documentaţiei “P.U.D. - Construire magazin Penny Market şi magazin cu produse din carne şi brânzeturi, acces auto şi pietonal, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame pe faţade şi parcare, pilon publicitar, împrejmuire, organizare de şantier, str. Prunului nr. 3 A, Braşov”, beneficiar S.C. Rewe Projectentwicklung România S.R.L.;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50, art. 56, alin. 1 şi 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. - Construire magazin Penny Market şi magazin cu produse din carne şi brânzeturi, acces auto şi pietonal, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame pe faţade şi parcare, pilon publicitar, împrejmuire, organizare de şantier, str. Prunului nr. 3 A, Braşov”, beneficiar S.C. Rewe Projectentwicklung România S.R.L. întocmită de către S.C. Global Proiect S.R.L. Braşov.

 

Art. 2. Documentaţia P.U.D. va intra în vigoare la data finalizării etapei de informare şi consultare şi publicului - conform Ordinului nr. 2701/2010.

 

Art. 3. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. este de 2 ani de la data aprobării.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.