Hotărârea nr. 106/2014

Vânzarea locuinţei de serviciu situată în Braşov, str. Reconstrucţiei nr. 5, către Aniculăesă Alexandra Florina.

 

HOTĂRÂREA Nr.  106

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

Privind: vânzarea locuinţei de serviciu situată în Braşov, str. Reconstrucţiei nr. 5, către Aniculăesă Alexandra Florina;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 17.244/2014, privind vânzarea locuinţei de serviciu situată în Braşov,          str. Reconstrucţiei nr. 5, către Aniculăesă Alexandra Florina;

Având în vedere prevederile art. 7, alin. 8 din Legea nr. 85/1992, republicată în baza Legii nr. 76/1994; procesul - verbal al comisiei constituită conform H.C.L. nr. 632/2006 şi Dispoziţia de Primar nr. 4790/2012; raportul de evaluare întocmit de S.C. Palcons S.R.L. Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se însuşeşte raportul de evaluare al apartamentului nr. 3 cu parcare proprie, situat în Braşov, str. Reconstrucţiei nr. 5, întocmit de expert evaluator Palici Ioan.

 

Art. 2. Se aprobă vânzarea apartamentului nr. 3 - locuinţă de serviciu situat în Braşov, str. Reconstrucţiei nr. 5, sc. B, înscris în C.F. nr. 109503-C1-U58 Braşov şi parcare proprie înscrisă în C.F. nr. 109503-C1-U6, către Aniculăesă Alexandra Florina, la preţul de 55.500 Euro.

 

Art. 3. Preţul de vânzare exprimat în Euro va fi plătit în lei la cursul B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

Plata preţului se va face în termen de 60 de zile de la confirmării de primire a hotărârii. În caz de neachitare la termenul de scadenţă a obligaţiei de plată către bugetul local, se datorează după acest termen, majorări de întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligaţiei principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, pentru o perioadă de maxim 60 de zile. În caz de neplată a preţului calculat cu majorări până la expirarea perioadei de majorare de 60 de zile, hotărârea va fi revocată de drept.

 

Art. 4. Se aprobă ca, în cazul în care locuinţa ce face obiectul prezentei hotărâri, va face obiectul garanţiei în favorul unui terţ creditor, Municipiul Braşov în calitate de titular al dreptului de ipotecă legală, este de acord ca imobilul în cauză să fie adus în garanţie în favoarea unui terţ creditor cu condiţia ca din creditul respectiv să-i fie achitată cu prioritate diferenţa de preţ ce i se cuvine.

 

Art. 5. La data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, se schimbă destinaţia locuinţei de serviciu în locuinţă, iar contractul de închiriere încetează de drept.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.