Hotărârea nr. 105/2014

Acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov domnului General Maior în retragere Mircea Toma VLAICU.

HOTĂRÂREA Nr.  105

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

 

Privind: acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov domnului General Maior în retragere Mircea Toma VLAICU;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu  nr. 17.079 din 24.02.2014, prin care s-a propus acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov domnului General Maior în retragere Mircea Toma VLAICU;

Văzând adresa Consiliului Judeţean al Persoanelor Vârstnice Braşov, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 16.796 din 21.02.2014, prin care se propune acordarea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Braşov domnului General Maior în retragere Mircea Toma VLAICU;

Având în vedere H.C.L. nr. 76/1995, prin care s-a aprobat Regulamentul de Acordare a Titlului de Cetăţean de Onoare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

           În temeiul art. 36, alin. 8 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acordă titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, domnului General Maior în retragere Mircea Toma VLAICU, în semn de recunoaştere pentru întreaga activitate.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.