Hotărârea nr. 104/2014

Aprobarea Tranzacţiei încheiată între Municipiul Braşov şi Consiliul Judeţean Braşov în vederea stingerii litigiului dintre părţi, ce formează obiectul dosarului civil nr. 8998/62/2009, aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  104

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea Tranzacţiei  încheiată între Municipiul Braşov şi Consiliul Judeţean Braşov în vederea stingerii litigiului dintre părţi, ce formează obiectul dosarului civil nr. 8998/62/2009, aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Contencios din cadrul Direcţiei Juridice si Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 16.443 din 20.02.2014, prin care s-a propus aprobarea Tranzacţiei încheiată între Municipiul Braşov şi Consiliul Judeţean Braşov, în vederea stingerii litigiului dintre părţi, ce formează obiectul dosarului civil nr. 8998/62/2009. aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov;

Având în vedere şi adresa nr. 4719/2013, a Consiliului Judeţean Braşov, prin care acesta îşi exprimă disponibilitatea pentru soluţionarea pe cale amiabilă a litigiului ce face obiectul dosarului civil nr. 8998/62/2009, precum şi propunerile Consiliului Judeţean  privind încheierea tranzacţiei;

Văzând şi prevederile art. 271 - 273 Cod procedură civilă, raportate la art. 2267 - 2278 Cod civil, privind stingerea unui litigiu prin încheierea unei tranzacţii judiciare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 9 şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Tranzacţia ce se va încheia între Municipiul Braşov şi Consiliul Judeţean Braşov în vederea stingerii litigiului dintre părţi, ce formează obiectul dosarului civil nr. 8998/62/2009, aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov, Tranzacţie ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Braşov să semneze în numele şi pentru Municipiul Braşov Tranzacţia prevăzută la art. 1.