Hotărârea nr. 103/2014

Revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 23/2014.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  103

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

 

Privind: revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 23/2014;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Zone de Agrement din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 15.385/2014, prin care s-a propus revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 23/2014, ca urmare a renunţării delegării prin concesiune a activităţilor de întreţinere zone verzi prin aplicarea de tehnologii specifice, achiziţia de material dendrofloricol necesar amenajării acestora, realizarea şi întreţinerea sistemelor de irigaţii şi achiziţia materialelor şi instalaţiilor necesare funcţionării acestora în Municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile O.U.G nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale H.G. nr. 71/2007, privind normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi ale H.G.            nr. 925/2006, actualizată, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 27 ianuarie 2014, privind aprobarea Studiului de fundamentare referitor la delegarea de gestiune prin concesiune a activităţii de întreţinere zone verzi prin aplicarea de tehnologii specifice, achiziţia de material dendrofloricol necesar amenajării acestora, realizarea şi întreţinerea sistemelor de irigaţii şi achiziţia materialelor şi instalaţiilor necesare funcţionării acestora în Municipiul Braşov.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.