Hotărârea nr. 102/2014

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 963/2008, privind vânzarea locuinţelor situate în Braşov, str. Lânii nr. 42.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  102

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

 

Privind: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 963/2008, privind vânzarea  locuinţelor situate în Braşov, str. Lânii nr. 42;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 17.219/2014, având ca obiect modificarea H.C.L. nr. 963/2008, privind vânzarea locuinţelor situate în Braşov, str. Lânii nr. 42;

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996, Legea locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare; H.C.L. nr. 334/2008, privind schimbarea destinaţiei din locuinţe sociale şi de necesitate în locuinţe, a spaţiilor situate în Braşov, str. Lânii şi str. Vişinului;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 4 al Hotărârii Consiliului Local nr. 963 din 29 noiembrie 2008, în sensul că plata integrală se va efectua în termen de 25 ani, plătibil în rate lunare, în loc de 10 ani.

 

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 7 din Hotărârea Consiliului Local nr. 963 din 29 noiembrie 2008, care va avea următorul cuprins:

              “Se mandatează S.C. RIAL S.R.L., în calitate de administrator al locuinţelor proprietatea Municipiului Braşov, să întreprindă demersurile necesare pentru vânzarea locuinţelor conform prezentei hotărâri, să urmărească încasarea ratelor şi respectarea clauzelor contractului, să stabilească şi să încaseze penalităţi de întârziere conform prevederilor legale, să promoveze acţiunile pentru rezoluţiunea contractelor în caz de nerespectare a clauzelor contractuale şi să ducă la îndeplinire dispoziţiile hotărârilor judecătoreşti.”

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 963 din 29 noiembrie 2008, astfel modificată, se va republica.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. RIAL S.R.L. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  963 din data de  29 noiembrie 2008

Republicată conform H.C.L. nr. 38/2009 şi conform

H.C.L. nr. 102 din 28 februarie 2014

 

 

 

 

Privind: vânzarea locuinţelor situate în Braşov, str. Lânii nr. 42;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 noiembrie 2008;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 91.560/2008, privind vânzarea locuinţelor situate în Braşov, str. Lânii    nr. 42;

Având în vedere prevederile Legii Locuinţei nr. 114/1996, republicată; art. 10 (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; H.C.L. nr. 334/2008, privind schimbarea destinaţiei din locuinţe sociale şi de necesitate, în locuinţe a spaţiilor situate în Braşov, str. Lânii şi str. Vişinului, procesul – verbal al comisiei din data de 25 noiembrie 2008;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov, a locuinţei situată în Braşov, str. Lânii nr. 42, sc. A, ap. 1.

 

 

Art. 2. Se aprobă vânzarea, către chiriaşi, a locuinţelor de la scara A şi B din imobilul situat în Braşov, str. Lânii nr. 42, conform listei anexă parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Preţul de vânzare, stabilit conform Raport de Evaluare nr. 4306/E/1/2007, întocmit de S.C. DANINA STAR S.R.L. Braşov, este conform listei anexă menţionată la art. 2.

 

 

Art. 4. Plata preţului, stabilit conform art. 3, se va face în lei, la cursul leu/euro comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata, cu un avans minim de 10 %, dar nu mai târziu de 31 martie 2009, iar plata integrală se va efectua în termen de maxim 25 ani de la data comunicării hotărârii, plătibil în rate lunare.

În caz de neplata la termenele stabilite se vor percepe penalităţi de întârziere de 0,1 % pe zi de întârziere pe o perioadă de 30 de zile, dată după care în favorul Municipiului Braşov se va institui un drept de retroversiune, fără somaţie, punere în întârziere, cu înscrierea acestuia în cartea funciară.

 

 

Art. 5. Până la plata integrală a preţului de vânzare, prin contractul de vânzare - cumpărare se va institui interdicţia de înstrăinare, sarcină ce va fi înscrisă în cartea funciară.

 

Art. 6. Se exceptează de la prevederile prezentei hotărâri persoanele cu dizabilităţi, care nu solicită cumpărarea, dovedite în condiţiile legii şi în baza unei anchete sociale întocmite de Direcţia de Servicii Sociale.

 

Art. 7. Se mandatează S.C. RIAL S.R.L., în calitate de administrator al locuinţelor  proprietatea Municipiului Braşov, să întreprindă demersurile necesare pentru vânzarea locuinţelor conform prezentei hotărâri, să urmărească încasarea ratelor şi respectarea clauzelor contractului, să stabilească şi să încaseze penalităţi de întârziere conform prevederilor legale, să promoveze acţiunile pentru rezoluţiunea contractelor în caz de nerespectare a clauzelor contractuale şi să ducă la îndeplinire dispoziţiile hotărârilor judecătoreşti.

 

 

Art. 8. Primarul Municipiului Braşov, S.C. RIAL S.R.L. şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.