Hotărârea nr. 101/2014

Modificarea H.C.L. nr. 502/2005, privind darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Braşov, a 7 terenuri aferente capetelor de linii de transport în comun.

 

HOTĂRÂREA Nr.  101

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 502/2005, privind darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Braşov, a 7 terenuri aferente capetelor de linii de transport în comun;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 17.264/2014, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 502/2005, privind darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Braşov, a 7 terenuri aferente capetelor de linii de transport în comun;

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare; Ordinul nr. 634/2006, pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 123, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 502 din 29 august 2005 republicată, care va avea următorul conţinut

“Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Braşov, a 7 (şapte) terenuri aferente capetelor de linie, identificate în lista anexă.”

 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 502 din 29 august 2005, astfel modificată, va fi republicată.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  502   din data de  29 august 2005

Republicată conform H.C.L. nr. 579 /2009 şi conform

H.C.L. nr. 101 din 28 februarie 2014

 

 

 

 

Obiect:  darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Braşov a 7 terenuri aferente capetelor de linii de transport în comun;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august  2005;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Ocupare Locuri Publice, Reclamă şi Publicitate din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 53.584 din 8 august 2005, prin care se propune darea în administrarea  Regiei Autonome de Transport Braşov a 7 terenuri aferente capetelor de linii de transport în comun;

Având în vedere prevederile art. 33 şi art. 34 din Legea nr. 15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale;

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 38, lit. f şi g şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Braşov, a 7 (şapte) terenuri aferente capetelor de linie, identificate în lista anexă.

 

Art. 2. Amenajarea, gestionarea şi întreţinerea capetelor de linie date în administrare potrivit art. 1 cade în sarcina Regiei Autonome de Transport Braşov.

 

Art. 3. Se acordă în beneficiul Regiei Autonome de Transport  Braşov, dreptul de a se asocia cu investitori interesaţi în vederea realizării lucrărilor de amenajare, modernizare şi exploatare a capetelor de linie, prevăzute la art. 1 al prezentei hotărâri.

 

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 102/1993, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.