Hotărârea nr. 100/2014

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 146/2002, republicată, prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  100

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

 

Privind: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 146/2002, republicată, prin care s-a aprobat  Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Compartimentului Biroul Relaţii cu Consilierii, înregistrate cu nr. 17.958/2014, prin care se propune modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov aprobat prin H.C.L. nr. 146/2002, republicată;

Luând în consideraţie modificările legislative survenite de-a lungul timpului şi care au produs mutaţii în legislaţia privitoare la organizarea şi funcţionarea consiliilor locale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali; ale Legii nr. 67/2004, privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale; prevederile O.G. nr. 35 din 30 ianuarie 2002, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, precum şi O.G. nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, art. 38 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1.  Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov aprobat prin H.C.L. nr. 146/2002, republicată, după cum urmează:

 

1. Se aprobă modificarea art. 4, alin. 1 din Regulament, în sensul precizării că: „numărul membrilor comisiei de validare este compus din 3 - 5 consilieri locali”.

 

2. Se aprobă completarea art. 6, alin. 1 din Regulament, în sensul precizării că modelul procesului-verbal este cel prezentat în anexa 1 din O.G. nr. 35/2002, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale.

 

3. Se aprobă modificarea art. 6, alin. 3, din Regulament în sensul înlocuirii sintagmei „prevederile Legii nr. 70/1991” cu cea privind „prevederile Legii nr. 67/2004, privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale”.

 

4. Se aprobă completarea art. 17, alin. 2 din Regulament, în sensul precizării că domeniile de activitate sunt cele prevăzute în anexa 2, din O.G. nr. 35/2002, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale.

 

5. Se aprobă completarea art. 17 din Regulament cu un nou alineat 3, care va avea următorul conţinut:„Pot fi membri ai comisiilor de specialitate  numai consilierii”.

 

6. Se aprobă modificarea art. 31 din Regulament, care va avea următorul conţinut:

„a) La nivelul Consiliului Local al Municipiului Braşov se organizează următoarele comisii:

Comisia 1 - Comisia pentru buget, finanţe, investiţii, studii, prognoze şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Braşov.

Comisia 2 - Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, rezervaţii naturale şi protecţia şi refacerea mediului înconjurător.

Comisia 3 - Comisia pentru comerţ, turism, achiziţii publice, donaţii, situaţii de urgenţă, salvamont, evidenţa persoanelor.

Comisia 4 - Comisia pentru activităţi ştiinţifice, social - culturale, muncă, familie, educative, sportive, agrement, tineret, religie, învăţământ, sănătate şi protecţie socială.

Comisia 5 - Comisia juridică şi administraţie publică locală, păstrarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

Comisia 6 - Comisia pentru probleme de gospodărie comunală şi locativă, agricultură, cadastru, fond funciar şi registru agricol, fond forestier, servicii comunitare şi de utilitate publică.

Comisia 7 - Comisia de relaţii externe, studii europene, relaţii cu instituţii şi organisme internaţionale şi oraşe înfrăţite, cooperare sau asociere cu autorităţi, asociaţii, ori persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, cetăţean de onoare, dezvoltare intercomunitară.”

 

7. Se aprobă completarea art. 31, cu un nou alineat b, care va avea următorul conţinut:

„b) Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se stabileşte prin Hotărârea nr. 6 a Consiliului Local”.

 

8. Se aprobă modificarea  art. 35, alin. 1, lit. h din Regulament în sensul înlocuirii dispoziţiilor art. 47, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, cu cele ale art. 46, alin. 1 din aceeaşi lege.

 

9. Se aprobă modificarea art. 36 din Regulament, care va avea următorul conţinut:

„(1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea primarului.

(2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului.

(3) Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului unităţii administrativ-teritoriale, cu cel puţin 5 zile înainte şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziţie consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi.

 (4) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor municipiului sau în alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de îndată.

(5) În invitaţia la şedinţă se vor preciza data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia.

(6) Ordinea de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor municipiului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.

(7) În toate cazurile convocarea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.”

 

10. Se aprobă modificarea art. 37 din Regulament, care va avea următorul conţinut:

„(1) Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului, timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se  supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitaţiei de şedinţă transmise consilierilor şi se aduce la cunoştinţa locuitorilor prin mass - media sau prin orice alt mijloc de publicitate.

(2) Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri locali, de primar, viceprimar sau de cetăţeni. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului Municipiului Braşov şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

(3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobării consiliului.

(4) Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare şi numai cu votul majorităţii consilierilor locali prezenţi.

Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul iniţiatorului sau dacă acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 44 din Legea nr. 215/2001.

(5) Proiectele de hotărâre cu caracter normativ se vor introduce pe ordinea de zi numai după îndeplinirea procedurii prevăzută de Legea  nr. 52/2003, privind transparenţa decizională.”

 

 

11. Se aprobă modificarea art. 38, alin. 2, paragraf 3 din Regulament care va avea următorul conţinut: „În situaţia în care se înregistrează mai mult de 2 absenţe consecutive, consilierii în cauză vor fi sancţionaţi potrivit statutului aleşilor locali.”

 

12. Se aprobă eliminarea ultimului paragraf al art. 39, alin. 3 din Regulament.

 

13. Se aprobă modificarea art. 56 din Regulament, care va avea următorul conţinut:

„Alin. 1. Consilierii locali aflaţi în situaţia prevăzută la art. 46, alin. 1 din Legea               nr. 215/2001, nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârii.

Alin. 2. Consilierii locali aflaţi în această situaţie au obligaţia să anunţe acest lucru la începutul dezbaterilor şi să se abţină de la vot.

Alin. 3. Anunţarea interesului patrimonial şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.”

 

14. Se aprobă modificarea art. 57 din Regulament care va avea următorul conţinut:

„Hotărârile adoptate de Consiliul Local cu încălcarea dispoziţiilor alin. 1 sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată.”

 

15. Se aprobă modificarea art. 60 din Regulament, care va avea următorul conţinut:

„Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului iar direcţiile, serviciile sau compartimentele din cadrul Primăriei Municipiului Braşov precum şi societăţile comerciale, regiile autonome, serviciile şi instituţiile publice de sub autoritatea Consiliului Local sunt obligate să le furnizeze la termenul stabilit”.

 

16. Se aprobă completarea art. 63, alin. 2 din Regulament, după cum urmează:

„- lit. c, va avea următorul conţinut: „schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia.”

- Se aprobă completarea art. 63, alin. 2, cu o nouă literă h1, care va următorul conţinut: „Pierderea calităţii de membru al partidului politic, sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales”.

- Se aprobă completarea art. 63, alin. 4, prin introducerea literei h1 la cazurile prevăzute de alin. 2, sintagma căpătând următorul conţinut: „în cazurile prevăzute la alin. 2, lit. c - e şi h1”.

 

17. Se aprobă modificarea art. 74 din Regulament, care va avea următorul conţinut:

 „Consilierul are dreptul, după caz, la diurna de deplasare şi plata cheltuielilor de transport şi de cazare pentru activităţile prilejuite de exercitarea mandatului”.

 

18. Se aprobă completarea art. 76 din Regulament, care va avea următorul conţinut:

„În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, aleşii locali sunt obligaţia să prezinte, la prima şedinţă ordinară de consiliu, un raport privind deplasările efectuate. În cazul primarului, viceprimarului şi consilierilor locali, termenul maxim de depunere a raportului este de 30 de zile.

 

19. Se aprobă redactarea şi renumerotarea alineatelor art. 83 din Regulament, iar alineatul 13 va avea următorul conţinut:„Excluderea de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectivă.”

 

Forma finală a art. 83 din Regulament este după cum urmează:

„(1) Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, a Statutului aleşilor locali şi ale prezentului regulament atrage aplicarea următoarelor sancţiuni:

a) avertisment;

b) chemare la ordine;

c) retragerea cuvântului;

d) eliminarea din sala de şedinţe;

e) excluderea  temporară de la lucrările consiliului şi ale  comisiei de specialitate;

f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1 – 2 şedinţe;

 (2) Sancţiunile prevăzute la lit. a – d se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la lit. e şi f de către consiliu prin hotărâre cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.

               (3) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la lit. e, cazul se va transmite comisiei juridice, aceasta prezentând un raport întocmit în baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.

(4) La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului în culpă şi îl invită să respecte regulamentul.

(5) Consilierii care nesocotesc avertismentul  şi invitaţia preşedintelui şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile regulamentului, vor fi chemaţi la ordine.

(6) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de şedinţă.

(7) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de preşedinte să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au  generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii.

(8) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedinte ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică.

(9) În cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la regulament, preşedintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă.

(10) În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate.

(11) Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia juridică în cel mult 10 zile de la sesizare.

(12) Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive.

(13) Excluderea de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectivă.

(14) În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul forţei publice puse la dispoziţia preşedintelui”.

 

20. Se aprobă eliminarea din Regulament a prevederilor alin. 8 al art. 84.

 

21. Se aprobă eliminarea din conţinutul art. 84, alin. 9 devenit alin. 8 lit. k a sintagmei „sau prin hotărâre a consiliului judeţean, în cazul preşedintelui şi vicepreşedintelui acestuia şi al consilierilor judeţeni”.

 

22. Se aprobă modificarea art. 85 din Regulament, care va avea următorul conţinut:

„Alin. 1. Primarul, respectiv preşedintele consiliului judeţean, poate împuternici o persoană cu studii superioare juridice de lungă durată din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean, sau un avocat care să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale, precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale respective, în justiţie.

Alin. 2. Unitatea administrativ teritorială are dreptul să beneficieze de acoperirea cheltuielilor de judecată stabilite în baza hotărârii instanţei de judecată, inclusiv în situaţia în care reprezentarea în justiţie este asigurată de un consilier juridic din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean”.

Alin. 3. În situaţii temeinic justificate în care activităţile juridice, de consultanţă, asistenţă şi reprezentare nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, pot fi achiziţionate servicii de această natură în condiţiile şi cu respectarea prevederilor O.G. nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative.

Alin. 4. Consiliul Local aprobă angajarea serviciilor pentru activităţile juridice de consultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare şi pentru societăţile comerciale, regiile autonome, serviciile şi instituţiile publice de sub autoritatea Consiliului Local”.

 

23. Se aprobă modificarea art. 86 din Regulament, care va avea următorul conţinut:

„a) Contractul de asistenţă juridică, consultanţă şi reprezentare va fi semnat de primarul Municipiului Braşov pentru Municipiul Braşov şi autorităţile administraţiei publice locale (respectiv Consiliul Local şi Primarul Municipiului Braşov), iar pentru societăţile comerciale, regiile autonome, serviciile şi instituţiile publice de sub autoritatea Consiliului Local de către directorii acestora.

b) Încheierea contractelor de asistenţă juridică, consultanţă şi reprezentare se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu întocmirea prealabilă a unui referat pentru fiecare caz în parte prin care să se justifice temeinicia asistenţei juridice de către cabinetele specializate de avocaţi.”

 

24. Se aprobă modificarea art. 87 din Regulament, care va avea următorul conţinut:

„a) Sumele cuvenite drept onorariu în baza contractului de asistenţă juridică încheiat vor fi achitate din bugetul local al municipiului Braşov ori din cel al societăţilor comerciale, regiile autonome, serviciile şi instituţiile publice de sub autoritatea Consiliului Local, după caz.

b. Despăgubirile primite de unităţile administrativ-teritoriale în urma hotărârilor pronunţate de instanţele de judecată se constituie în venituri la bugetele locale. Despăgubirile pe care trebuie să le plătească unitatea administrativ-teritorială în urma hotărârilor pronunţate de instanţa de judecată şi rămase definitive sunt asigurate de la bugetul local.

c) Pentru sumele încasate drept onorariu avocatul ales va da factură şi chitanţă descărcătoare.”

 

25. Se aprobă eliminarea din conţinutul art. 88 din Regulament a sintagmei: „statutul aleşilor locali”.

 

26. Se aprobă modificarea şi completarea art. 90 din Regulament, care va avea următorul conţinut: „Prezentul Regulament poate fi modificat şi completat prin Hotărâre a Consiliului Local iar prevederile acestuia  se completează după caz cu dispoziţiile legale în vigoare”.

 

27. Se aprobă modificarea conţinutului Regulamentului după cum urmează:

- se înlocuieşte din conţinutul acestuia noţiunea de: „aparatul propriu al consiliului local” cu noţiunea de: „aparatul de specialitate al primarului Municipiului Braşov”.

- se înlocuieşte noţiunea de: ”secretar al unităţii administrativ-teritoriale” cu noţiunea de: „secretar al Municipiului Braşov”.

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov, rămân neschimbate.

 

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local. nr. 146/2002, republicată, astfel modificată şi completată, se va republica fără art. 3 care se revocă.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.   146  din data de  29 aprilie 2002

Republicată conform H.C.L. nr. 122/2004; 548/2004; 14/2005 şi

conform H.C.L. nr. 100 din data de 28 februarie 2014

 

 

 

 

            Obiect: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Braşov;

                                               

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară  la data de 29 aprilie 2002;              

            Analizând proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Braşov propus de Comisia 5 şi referatul nr.  ad. 9.764/2002 al Direcţiei Administraţie Publică Locală prin care se propune aprobarea acestuia;

            Având în vedere prevederile O.G. nr. 35/2002, privind Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            In temeiul art. 38, alin. 2, lit. b şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale           nr. 215/2001,

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

            Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov; conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

Art. 2. Pe data prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 14/1998.