Hotărârea nr. 10/2014

Modificarea H.C.L. nr. 51/2013, prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  10

din data de  27  ianuarie  2014

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 51/2013, prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, înregistrate cu nr. 4.618/2014, prin care s-a propus modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Administrare Creşe, aprobat prin H.C.L. nr. 51/ 2013;

Având la baza Legea nr. 263/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr. 1252 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;

Având în vedere H.C.L. nr. 289/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind înfiinţarea Serviciului Public de Administrare Creşe şi H.C.L. nr. 51/2013, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe pe anul 2013;

Ţinând cont de prevederile Legii-cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; O.U.G. nr. 84/2012, privind stabilirea salariului personalului din sectorul bugetar în anul 2013, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2013, pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor; Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de Funcţii al Serviciului Public de Administrare Creşe, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 28 februarie 2013, după cum urmează:

- postul de inspector de specialitate I-A. (S) (poziţia 7 din statul de funcţii), va fi transformat în post de inspector de specialitate I (S) în cadrul biroului financiar-contabil;

- postul de asistent medical principal PL (poziţia nr. 88 din statul de funcţii) va fi transformat în post de asistent medical principal M la Creşa nr. 3;

- postul de educator puericultor M (poziţia nr. 57 din statul de funcţii) va fi transformat în post de educator puericultor S la Creşa nr. 2;

- postul de asistent medical PL (poziţia nr. 150 din statul de funcţii) va fi transformat în post de asistent medical principal PL la Creşa nr. 5.

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 28 februarie 2013, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  51 din data de  28  februarie  2013

Republicată conform H.C.L. nr. 318/2013; H.C.L. nr. 326/2013 şi conform

H.C.L. nr.  10 din  27 ianuarie 2014

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe valabile pe anul 2013;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, înregistrate cu nr. 13.666/2013, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe valabile pe anul 2013;

Având la bază Legea nr. 263/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr. 1252 din 12 decembrie 2012, privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;

Având în vedere H.C.L. nr. 289/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind înfiinţarea Serviciului Public de Administrare Creşe şi H.C.L. nr. 10/2012, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe pe anul 2012;

Ţinând cont de prevederile Legii-cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, O.U.G. nr. 84/2012, privind stabilirea salariului personalului din sectorul bugetar în anul 2013; Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 3, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale               nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Serviciului Public de Administrare Creşe, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Serviciului Public de Administrare Creşe, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public de Administrare Creşe vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.