Hotărârea nr. 1/2014

Rectificarea bugetului Municipiului Braşov - decembrie 2013.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 1

din data de  27  ianuarie  2014

 

 

 

 

Privind: rectificarea bugetului Municipiului Braşov - decembrie 2013;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2014;

Analizând Raportul Ordonatorului Principal de Credite privind rectificarea bugetului Municipiului Braşov - decembrie 2013, înregistrat sub nr. 644 din 07.01.2014;

Având în vedere prevederile art. 19, alin. 2 şi art. 82 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, actualizată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. a şi art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Braşov în sumă de 604.623,46 mii lei la partea de venituri şi 618.565,46 mii lei la partea de cheltuieli, prin validarea Dispoziţiei de Primar nr. 8145 din 20.12.2013.

Defalcarea bugetului local pe secţiuni se prezintă astfel:

- secţiunea de funcţionare: veniturile sunt în sumă de 409.070 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 409.070 mii lei;

- secţiunea de dezvoltare: veniturile sunt în sumă de 195.553,46 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 209.495,46 mii lei.

Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate se regăseşte în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Bugetul rectificat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii se menţine la valoarea aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 585 din 16.12.2013.

 

Art. 3. Se aprobă Programul de investiţii publice al Municipiului Braşov, cu finanţare din bugetul local, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.