Proces verbal din 05.02.2007

Proces verbal - sedinta extraordinara din data de 05-02-2007

PROCES -VERBAL AL SEDINTEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV DIN DATA DE 5 FEBRUARIE 2007

Ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Brasov a fost convocată pentru data de 05.02.2007, ora 15,00, in sala de ședințe a Consiliului Local, din b-dul Eroilor nr. 8, conform anunțului de ședința nr. 8095/2007, publicat in ziarul Buna Ziua Brasov si pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Brasov în data de 2 februarie 2007.

Dl. Secretar face prezența, iar din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 24, absentând următorii consilieri: dl. Sorin Grigorescu, dl. Emanuel Preda și dl Marius Nica.

Dl. Secretar informează că ședința este statutară și pot fi luate hotărâri valabile.

Din partea executivului participa la ședința dl. Primar George Scripcaru, dl. Viceprimar Adrian Gabor și dl. Viceprimar Gabriel Andronache.

Proiectul ordinii de zi al acestei ședințe conține 14 proiecte de hotărâre

Se supune la vot ordinea de zi a ședinței care se aprobă în unanimitate.

Se trece la analiza proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi.

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „P.U.D. - Construire 6 unități locative și de agrement pentru turism, str. După Iniște nr. 79, Brașov”, beneficiar S.C. GESPI INVESTMENTS S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2, 3 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „P.U.D. - Construire imobil locuințe colective, str. Maior Cranța f.n., Brașov”, având ca beneficiar pe S.C. CODIB S.R.L. Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii denumirii drumului de legătură între str. Poienelor și str. Lacurilor din cartierul Noua, Brașov, beneficiar Primăria Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 2, 3 și 5.

D-na consilier Gurgu solicită sa i se comunice termenul în care va fi definitivată această lucrare, dacă există avizul Agenției de Mediu, având în vedere că este o zonă istorică și unde își vor desfășura elevii în perioada lucrărilor orele de sport.

Dl. Primar precizează că elevii vor folosi terenul de sport al Liceului Sportiv, că există avizul Agenției de Mediu, iar referitor la termenul de finalizare al lucrării, acesta va fi stabilit prin Autorizația de Construire, care va fi eliberată ulterior aprobării acestui PUD.

Supus la vot, proiectul de hotărâre se aprobă cu 23 voturi pentru și o abținere (d-na Minerva Gurgu)

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P. U.D. - parcaj etajat subteran, str. Prundului nr. 1”, beneficiar Primăria Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.2, 3 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.D. - parcaj etajat subteran, B-dul Eroilor f.n.”, beneficiar Primăria Municipiului Brașov .

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3 și 5.

Dl. consilier Ioan Ioniță întreabă care sunt soluțiile tehnice adoptate pentru ca parcul să nu fie afectat.

Dl. Primar asigură ca există soluții tehnice pentru ca parcul să arate la fel. Totodată precizează că lucrările se vor face etapizat pentru a nu afecta zona verde și locul de joacă al copiilor.

Supus la vot, proiectul de hotărâre se aprobă cu 20 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (dl. Sergiu Chiriacescu și d-na Minerva Gurgu) și 2 abțineri (dl. Ioan Ioniță și dl Gheorghe Atomei).

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Brașov pe anul 2007.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de toate comisiile de specialitate, iar comisia 1 a formulat următorul amendament: „Se împuternicește executivul Primăriei Brașov să aprobe cuprinderea în bugetul local a subvențiilor curente primite de la bugetul de stat către bugetele locale prin Ministerul Muncii Solidarității Sociale și Familiei, în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 107/2006, pentru modificarea O.U.G. nr. 5/2003, privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități pentru plata energiei termice; Legii nr. 396/2006, privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei; Legii nr. 482/2006, privind acordarea de trusouri pentru nou născuți.Aceste fonduri vor fi supuse aprobării Consiliului Local prin rectificările bugetului Municipiului Brașov propuse pe parcursul anului 2007.”.

Proiectul de hotărâre se supune la vot pe articole, care se aprobă în unanimitate.

Supus la vot în întregime, proiectul de hotărâre se aprobă în unanimitate.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a Autorității de Drumuri a Ocolitoarei Municipiului Brașov, etapa I, sector DN 1, Dârste - DJ 103A, str. Zizin.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6.

Dl. Primar face precizarea că tronsonul va fi preluat de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

Cu această modificare, proiectul de hotărâre se aprobă în unanimitate.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 9.  Informare privind activitatea desfășurată de Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. pe anul 2006.

 • 10. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a terenului aferent investiției - Construire parcări subterane și supraterane, str. Pieții f.n., conform H.C.L. nr. 194/2006 și a contractului de asociațiune în participațiune între Municipiul Brașov și S.C. SKY PARKING S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă cu 21 voturi pentru și 3 abțineri (dl. Sergiu Chiriacescu, D-na Minerva Gurgu și d-na Maria Ghișe).

 • 11. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 403/2006, prin care s-a aprobat declanșarea procedurilor de asociere între Municipiul Brașov și S.C. CODRAL SPORT S.R.L. în vederea reamenajării imobilului situat în Brașov, str. Prundului nr. 2 ( Baia Comunală ).

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 5 și 6, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 12. Proiect de hotărâre privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinet medical - B-dul Saturn nr. 44, cam 201 202 către dl. Suciu Nicolae.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1, 4 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în C.F. nr. 525, nr. top. 5624/1, str. George Barițiu nr. 26.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii și a contractului de asociere dintre Municipiul Brașov și Consiliul Județean Brașov, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Reabilitare împrejmuire și amenajare gradene -Aleea T. Brediceanu”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr.1 și 5, iar în urma votului se aprobă în unanimitate.

Ședința se încheie la ora 15,35.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ           SECRETAR

Vasile Kraila


Nicolae Paraschiv