Hotărârea nr. 998/2007

MODIFICAREA SI COMPLETAREA H.C.L. NR. 116/2007;CE APROBA REGULAMENTUL PENTRU COMERCIALIZAREA PRODUSELOR SI SERVICIILOR DE PIATA ÎN MUNICIPIUL BRASOV.
[

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 998

din data de  19 noiembrie 2007

 

 

 

 

Privind: modificarea si completarea H.C.L. nr. 116/2007, ce aproba  Regulamentul pentru  comercializarea produselor si serviciilor de piata în Municipiul Brasov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 19 noiembrie 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Ocupare Locuri Publice, Reclama si Publicitate din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 87.776/2007, prin care s-a propus modificarea si completarea H.C.L. nr. 116/2007, ce aproba  Regulamentul pentru comercializarea produselor si serviciilor de piata în Municipiul Brasov;

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, aprobata prin Legea nr. 650/2002, prevederile art. 268 din Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile Legii nr. 61/1991, pentru sanctionarea faptelor de încalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, Legii nr. 307/2006, privind apararea împotriva incendiilor, Legii nr. 319/2006, a securitatii si sanatatii în munca, Legii nr. 265/2006, privind protectia mediului, Legii nr. 150/2004, privind siguranta alimentelor, Legii nr. 359/2004, Legii nr. 98/1994, O.M.S. nr. 117/2002, precum si a H.C.L. nr. 116/2007 ;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

Art. 1. Se aproba modificarea si completarea Regulamentului privind comercializarea produselor si serviciilor de piata în Municipiul Brasov aprobat prin H.C.L. nr. 116/2007, astfel:

Se modifica art. 9  care va avea urmatorul continut :

"Art. 9. Acordul si autorizatia de functionare se elibereaza pentru o perioada de  un an, urmând ca înainte cu 30 zile înainte de expirare sa se reavizeze prin plata taxei prevazuta de lege si prin semnarea declaratiei pe proprie raspundere, sub sanctiunea prevazuta de art. 292 - Cod Penal, precum ca nu s-au înregistrat schimbari în conditiile ce au stat la baza autorizarii, data de reprezentantul legal al agentului economic pe verso formularului, conform anexei 4,  parte integranta din prezenta hotarâre.

În cazul în care sunt înregistrate schimbari ale conditiilor ce au stat la baza autorizarii activitatii, reavizarea anuala se face dupa procedura de autorizare prevazuta la art. 3 sau art. 5 din prezentul Regulament, dupa caz."

 

Art. 2. Hotarârea Consiliului Local nr. 116/2007, astfel modificata si completata, va fi republicata.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

 

 

 

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 116 din data de  26 februarie  2007

Republicata conform H.C.L. nr. 998 din 19 noiembrie 2007

 

 

Obiect: aprobarea Regulamentului pentru comercializarea produselor si serviciilor de piata  în  Municipiul Brasov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 26 februarie 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Ocupare Locuri Publice, Reclama si Publicitate din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 2.991 din 16 ianuarie 2007, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului pentru comercializarea produselor  si serviciilor de piata în Municipiul Brasov;

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, aprobata prin Legea nr. 650/2002; prevederile art. 268 din Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile Legii nr. 61/1991, pentru sanctionarea faptelor de încalcare a unor  norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, Legii nr. 307/2006, privind apararea împotriva incendiilor, Legii nr. 319/2006, a securitatii si sanatatii în munca, Legii nr. 265/2006, privind protectia mediului, Legii nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si Legii nr. 215/2004, privind organizarea activitatii veterinare, Legii  nr. 359/2004, Legii nr. 98/1994, O.M.S. nr. 117/2002;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 38, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. c, e si art. 46, alin. 1 din  Legea Administratiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

 

Art. 1. Se aproba Regulamentul privind comercializarea produselor si serviciilor de piata în Municipiul Brasov, în forma prezentata în anexa ce face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

 

Art. 2. Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se revoca Hotarârea Consiliului Local   nr. 513/2004 si Hotarârea Consiliului Local nr. 135/2004.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

 

]