Hotărârea nr. 997/2007

MODIFICAREA H.C.L. NR. 349/2005 CE APROBA ÎNCHIRIEREA;PRIN NEGOCIERE DIRECTA;SOCIETATII COMERCIALE ROMTELECOM S.A. DE TERENURI APARTINÂND MUNICIPIULUI BRASOV;ÎN BAZA H.G. NR. 577/2002.
[

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 997

din data de  19 noiembrie 2007

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L.  nr.  349/2005 ce aproba închirierea, prin negociere directa, societatii comerciale ROMTELECOM S.A. de terenuri apartinând Municipiului  Brasov, în baza H.G. nr. 577/2002;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 19 noiembrie 2007 ;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Ocupare Locuri Publice, Reclama si Publicitate din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate sub nr. 87.766/2007, prin care s-a propus modificarea  H.C.L. nr. 349/2005, ce aproba închirierea, prin negociere directa, societatii comerciale ROMTELECOM S.A de terenuri apartinând Municipiului Brasov, în baza H.G. nr. 577/2002;

Având în vedere Legii nr 213/1998, H.G. nr. 577/2002, H.C.L. nr. 349/2007 si H.C.L.            &nb; sp;         nr. 220/2005 ;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. a si art. 45, alin. 1 din Legea Administratiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

 

Art. 1. Se aproba modificarea Hotarârii Consiliului Local  nr. 349/2005, astfel:

"Se modifica art. 2  care va avea urmatorul continut :

Art. 2. Închirierea se va realiza în urmatoarele conditii:

a. suprafata totala închiriata 47,14 m.p. aferenta a 92 de amplasamente.

b. contravaloarea chiriei este de 7,64 Euro/m.p./luna pentru suprafata totala de 47,14 m.p.

c. durata contractului va fi de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea prelungirii în cazul existentei acordului expres al partilor în acest sens, exprimat cu 30 de zile înainte de ajungerea la termen a contractului.

d. terenurile vor fi utilizate numai pentru amplasarea de echipamente apartinând S.C. ROMTELECOM S.A."

 

Art. 2. Hotarârea Consiliului Local nr. 349/2005, va fi republicata.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 349 din data de  27 iunie 2005

Republicata conform H.C.L.  nr. 997  din 19 noiembrie 2007

 

  

 

 

Obiect:  închirierea, prin negociere directa, societatii comerciale ROMTELECOM S.A. de  terenuri apartinând Municipiului Brasov, în baza H.G. nr. 577/2002;

 

 

 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Brasov, întrunit  în sedinta ordinara la data de  27  iunie  2005;

              ;   Analizând  Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Ocupare Locuri Publice, Reclama si Publicitate din cadrul Directiei  Patrimoniu, înregistrate  cu  nr.  37.053 din 2 iunie 2005, prin care se propune închirierea, prin negociere directa, societatii comerciale ROMTELECOM S.A.,  de terenuri apartinând  Municipiului  Brasov, în  baza  H.G. nr. 577/2002;

Având în vedere prevederile Legii  nr. 213/1998, coroborate cu dispozitiile art. 137 din  H.G.  nr. 577/2002, precum si prevederile  Hotarârii  Consiliului  Local  nr. 220/2005;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 5 si 6 ale Consiliului  Local  Brasov;

In temeiul art. 38, lit.  f ,  g si art. 46  din Legea Administratiei Publice Locale nr.  215/2001,

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

Art. 1.   Se aproba  închirierea terenurilor apartinând domeniului public sau privat al Municipiului Brasov catre S.C. ROMTELECOM S.A. – Directia de Telecomunicatii Brasov,  locatii pe care se vor amplasa echipamente  tip ONU destinate înlocuirii centralelor telefonice analogice actuale, amplasamente precizate în anexa, parte integranta a prezentei hotarâri.

 

 

Art. 2. Închirierea se va realiza în urmatoarele conditii:

a.  suprafata totala închiriata 47,14 m.p. aferenta a 92 de amplasamente.

b.  contravaloarea chiriei este de 7,64 Euro/m.p./luna pentru suprafata totala de 47,14 m.p.

c. durata contractului va fi de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea prelungirii în cazul existentei acordului expres al partilor în acest sens, exprimat cu 30 de zile înainte de ajungerea la termen a contractului.

d. terenurile vor fi utilizate numai pentru amplasarea de echipamente apartinând S.C. ROMTELECOM S.A.

 

 

Art. 3.  Primarul  Municipiului  Brasov  va  asigura ducerea  la îndeplinire a  prezentei  hotarâri.

 

 

]