Hotărârea nr. 996/2007

APROBAREA CONSTRUIRII PE LIMITA DE HOTAR SI ACORDUL PRIVIND EXECUTAREA UNOR LUCRARI DE FINISAJE EXTERIOARE LA IMOBILUL SITUAT ÎN BRASOV;STR. LUNGA NR. 193;AP. 1 A SI 1 B.
[

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 996

din data de  19 noiembrie 2007

 

 

 

              ;   Privind: aprobarea construirii pe limita de hotar si acordul privind executarea unor lucrari de  finisaje exterioare la imobilul situat în Brasov, str. Lunga nr. 193, ap. 1 A si 1 B;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 19 moiembrie 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 88.039/2007, privind aprobarea construirii pe limita de hotar si acordul privind executarea unor lucrari de finisaje exterioare la imobilul situat în Brasov, str. Lunga nr. 193, ap. 1 A si 1 B;

Având în vedere C.U. nr. 1.340/2006, eliberat de Primaria Municipiului Brasov, art. 611 ¸ 614 din Codul Civil, precum si prevederile Legii nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. c si art. 45, alin. 3 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

 

Art. 1. Se aproba construirea pe limita de hotar pe durata de valabilitate a autorizatiei de construire, pentru imobilul situat în Brasov, str. Lunga nr. 193, înscris în C.F. nr. 10531 Brasov, cu  nr. top. (322/1/1 - 322/2)/IA si C.F. nr. 38686 Brasov, cu nr. top. (322/1/1 - 322/2)/IB, proprietatea d-lor Voicu Nicolae si Angela - Marcela, care se învecineaza pe latura de nord – vest cu imobilul situat în Brasov, str. Lunga nr. 195, înscris în C.F. nr. 26640 Brasov, cu nr. top. 322/1/2, 323, 324, proprietatea Statului Român.

 

 

Art. 2. Se aproba executarea unor lucrari de finisaj pe durata de valabilitate a autorizatiei de construire, pentru imobilul situat în Brasov, str. Lunga nr. 193, înscris în C.F. nr. 10531 Brasov, cu nr. top. (322/1/1 - 322/2)/IA si C.F. nr. 38686 Brasov, cu nr. top. (322/1/1 - 322/2)/IB, proprietatea d-lor Voicu Nicolae si Angela - Marcela, care se învecineaza pe latura de nord -vest cu imobilul situat în Brasov, str. Lunga nr. 195, înscris în C.F. nr. 26640 Brasov, cu nr. top. 322/1/2, 323, 324, proprietatea Statului Român.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

 

]