Hotărârea nr. 994/2007

VÂNZAREA TERENULUI AFERENT GARAJULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. C-TIN BRÂNCOVEANU NR. 21;CATRE VULCAN FLORIN.
[

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 994

din data de  19 noiembrie 2007

 

 

 

 

Privind: vânzarea terenului aferent garajului situat în Brasov, str. C-tin Brâncoveanu nr. 21, catre VULCAN FLORIN;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 19 noiembrie 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 88.042/2007, privind vânzarea terenului aferent garajului situat în Brasov, str. C-tin Brâncoveanu nr. 21, catre VULCAN FLORIN;

Având în vedere Hotarârea nr. 21/2001, republicata conform H.C.L. nr. 397/2004, Hotarârea  nr. 55/2001, republicata conform H.C.L. nr. 397/2004, precum si Procesul - verbal din data de 14 noiembrie 2007 al Comisiei constituita conform H.C.L. nr. 632/2006 si a D.P. nr. 3.798/2006;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 2, 3 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b si art. 45, alin. 3 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

Art. 1. Se recunoaste dreptul de proprietate al d-lui VULCAN FLORIN, asupra imobilului - garaj situat în Brasov, str. C-tin Brâncoveanu nr. 21, construit în baza Autorizatiei de construire nr. 303/1968.

 

Art. 2. Se aproba vânzarea directa a terenului aferent garajului situat în Brasov, str. C-tin Brâncoveanu nr. 21, identificat prin C.F. nr. 46937 Brasov, cu nr. top. 2859/1 - 2859/2 totul/2 totul/a, (nr. cad. 4537), în suprafata de 17,50 m.p., proprietar Statul Roman, catre VULCAN FLORIN.

 

Art. 3. Pretul terenului mentionat la art. 2 este de: 17,50 m.p. × 130 Euro/m.p. = 2.275 Euro, ce va fi platit în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 

Art. 4. Se radiaza din C.F. nr. 46937 Brasov, cu nr. top. 2859/1 - 2859/2 totul/2 totul/a,  (nr. cad. 4537) dreptul de administrare operativa a “I. L.L.” Brasov, înscris la C + 1.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.