Hotărârea nr. 993/2007

APROBAREA VÂNZARII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. HORTENSIEI NR. 9;CATRE BOJOR PETRICA IOAN SI BOJOR LIGIA MARIA .
[

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 993

din data de  19 noiembrie 2007

 

 

 

 

Privind: aprobarea vânzarii directe a terenului situat în Brasov, str. Hortensiei nr. 9, catre  Bojor Petrica Ioan si Bojor Ligia Maria ;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 19 noiembrie 2007 ;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulari, Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 88.007/2007, prin care se propune aprobarea vânzarii directe a terenului situat în Brasov,  str. Hortensiei nr. 9, catre Bojor Petrica Ioan si Bojor Ligia Maria;

Având în vedere Raportul de Evaluare a terenului întocmit de catre expert evaluator Ion Palici si Procesul - Verbal, încheiat de Comisia Constituita în baza H.C.L. nr. 632/2006 si a Dispozitiei de Primar nr. 3.798/2006 ;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 si art. 123, alin. 3 din Legea Administratiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicata,

 

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

 

 

Art. 1. Se aproba vânzarea directa a terenului identificat în C.F. nr. 25027 Brasov, sub nr. top. 8782/1/b/1/196, în suprafata de 262 m.p., evaluat la  valoarea de  60 Euro/m.p., proprietatea Statului Român, catre Bojor Petrica Ioan si Bojor Ligia Maria.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brasov  va asigura ducerea la îndeplinire a  prezentei hotarâri.

 

 

]