Hotărârea nr. 983/2007

APROBAREA DEZLIPIRII IMOBILULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. BRAZILOR F.N.;CONFORM C.U. NR. 4.673/2007.
[

 

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 983

din data de  19 noiembrie 2007

 

 

 

 

Privind: aprobarea dezlipirii imobilului situat în Brasov, str. Brazilor f.n., conform  C.U. nr. 4.673/2007;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 19 noiembrie 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulari Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 88.021/2007, prin care s-a propus aprobarea documentatiei de  dezlipire  a imobilului din  str. Brazilor f.n., situat în Brasov;

Având în vedere prevederile art. 22, alin. 1, 3 din  Legea nr. 7/1996, a cadastrului si a publicitatii imobiliare, cu completarile si modificarile ulterioare si H.C.L. nr. 289/1999;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c si art. 45, alin. 3 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

Art. 1. Se aproba dezlipirea imobilului situat în Brasov, str. Brazilor f.n., identificat în C.F.  nr. 29671 Brasov, cu nr. top. 6914/1/a/4/1/1, teren de constructii în suprafata de 731,51 m.p., proprietar Statul Român, conform documentatiei tehnice întocmite de ing. Pascu Ioan  si a C.U. nr. 4.673/2007.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

]