Hotărârea nr. 982/2007

RADIEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE OPERATIVA A ;S.C. CONDMAG S.A.”;ÎNSCRIS ASUPRA IMOBILULUI DIN STR. BISERICII ROMÂNE NR. 52 C .
[

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 982

din data de  19 noiembrie 2007

 

 

 

 

Privind: radierea dreptului de administrare operativa a ,,S.C. CONDMAG S.A.”, înscris  asupra  imobilului din str. Bisericii Române nr. 52 C ;

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 19 noiembrie 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulari Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 88.010/2007, prin care s-a propus radierea sarcinii înscrise la C + 1, în C.F. nr. 30363 Brasov;

Având în vedere prevederile art. 34, alin. 4 din Legea nr. 7/1996, a cadastrului si a publicitatii imobiliare, cu completarile si modificarile ulterioare, Legea nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare; Adresa nr. 3.126/2007, a S.C. CONDMAG S.A;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c si art. 45, alin. 3 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

 

Art. 1. Se aproba radierea din C.F. nr. 30363 Brasov, a sarcinii înscrise la C + 1, asupra imobilului cu nr. top. 1953/5/a/1/1/b/2, teren în suprafata de 1.099 m.p., proprietatea Statului Român, situat în str. Bisericii Române nr. 52 C.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

 

]