Hotărârea nr. 981/2007

RESPINGEREA CERERII FORMULATA DE S.C. SKY PARKING S.R.L.;ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 798/2007 (REVOCAREA H.C.L. NR. 194/2006;REPUBLICATA;PRIN CARE S-A APROBAT CONTRACTUL DE ASOCIERE ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. SKY PARKING S.R.L.;ÎN VEDEREA REALIZARI
[

 

 

HOTARÂREA Nr. 981

din data de  19 noiembrie 2007

 

 

 

 

Privind: respingerea cererii formulata de S.C. SKY PARKING S.R.L., împotriva H.C.L.  nr. 798/2007 (revocarea H.C.L. nr. 194/2006, republicata, prin care s-a aprobat   contractul de asociere între Municipiul Brasov si S.C. SKY PARKING S.R.L., în vederea realizarii de parcari subterane si supraterane);

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 19 noiembrie 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulari, Cadastru,  Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu  nr. 88.012/2007, prin care se propune respingerea cererii formulata de S.C. SKY PARKING S.R.L., împotriva H.C.L. nr. 798/2007, (revocarea H.C.L. nr. 194/2006, republicata, prin care s-a aprobat contractul de asociere între Municipiul Brasov si S.C. SKY PARKING S.R.L., în vederea realizarii de parcari subterane si supraterane);

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 194/2006, cap. 11, pct. 8 din Contractul de Asociere între Municipiul Brasov si S.C. SKY PARKING S.R.L.;

Având în vedere avizul  comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c si art. 45, alin. 3 din Legea Administratiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicata,

 

 

H  O T A R A S T E :

 

 

Articol Unic. Se respinge reclamatia administrativa formulata de S.C. SKY PARKING S.R.L., împotriva H.C.L. nr. 798/2007, privind revocarea H.C.L. nr. 194/2006, republicata, prin care s-a aprobat contractul de asociere între Municipiul Brasov si S.C. SKY PARKING S.R.., în vederea realizarii de parcari subterane si supraterane.

 

 

]