Hotărârea nr. 980/2007

CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. CODRII COSMINULUI NR. 76;ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR;BENEFICIARA BRICEANU MARIETA.
[

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 980

din data de  19 noiembrie 2007

 

 

 

 

Privind: concesionarea terenului situat în Brasov, str. Codrii Cosminului nr. 76, în vederea  realizarii unui acces din exterior, beneficiara Briceanu Marieta;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 19 noiembrie 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 88.034/2007, prin care se propune concesionarea terenului situat în Brasov, str. Codrii Cosminului nr. 76, în vederea realizarii unui acces din exterior, beneficiara Briceanu Marieta;

Având în vedere prevederile art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si Legea nr. 22/2007, pentru aprobarea O.U.G.  nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, precum si prevederile Legii nr. 7/1996, a cadastrului si publicitatii imobiliare cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 2, 3 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b si art. 45, alin. 3 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

Art. 1. Se aproba dezlipirea terenului înscris în C.F. nr. 29950 Brasov, nr. top. 9332/1/2/1, 9332/3/2/1, în suprafata de 5.410 m.p., în conformitate cu C.U. nr. 4.724/2007, eliberat de Primaria Municipiului Brasov si Documentatia de dezlipire imobil întocmita de ing. Piciorea Adrian Liviu.

 

Art. 2. Se aproba concesionarea fara licitatie publica a terenului situat în Brasov, str. Codrii Cosminului nr. 76, identificat prin C.F. nr. 29950 Brasov, nr. cad. 8532, în suprafata de 10 m.p., catre Briceanu Marieta.

 

Art. 3. Pretul terenului mentionat la art. 2 este de 100 Euro/m.p., revenind o redeventa anuala de  4 Euro/m.p., ce se va plati în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata

 

Art. 4. Concesionarea terenului se va face pe o perioada de 49 ani.

 

Art. 5. Destinatia terenului este de realizare a unui acces din exterior la imobilul înscris în C.F. nr. 30000 Brasov, cu nr. top. 9332/1/2/2 – 9332/3/2/2/II , conform C.U. nr. 635/2007.

 

Art. 6.  Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

]