Hotărârea nr. 976/2007

ACCEPTAREA DONATIEI NR. 4.108/2007 SI TRECEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRASOV A TERENULUI AVÂND CATEGORIA DE FOLOSINTA DRUM;DONAT DE IONITA NICOLAE.
[

 

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 976

din data de  19 noiembrie 2007

 

 

 

 

Privind: acceptarea donatiei nr. 4.108/2007 si trecerea în domeniul public al Municipiului  Brasov a terenului având categoria de folosinta drum, donat de IONITA NICOLAE;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 19 noiembrie 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 88.026/2007, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brasov a terenului având categoria de folosinta drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 si art. 7, lit. d din Legea privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia nr. 213/1998;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. c si art. 121, alin. 3 din Legea Administratiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

Art. 1. Se accepta oferta de donatie a lui IONITA NICOLAE, autentificata sub nr. 4.108 din 18 septembrie 2007 de Biroul Notarilor Publici Asociati Isbasoiu Florea si Isbasoiu Daniela - Florentina.

 

 

Art. 2. Se aproba trecerea în domeniul public al Municipiului Brasov si înscrierea în evidentele de carte funciara, a terenului având categoria de folosinta drum identificat conform ofertei de donatie nr. 4.108 din 18 septembrie 2007 a lui IONITA NICOLAE, autentificata de Biroul Notarilor Publici Asociati Isbasoiu Florea si Isbasoiu Daniela - Florentina.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

]