Hotărârea nr. 960/2007

APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII „MANSARDARE LA SCOALA GENERALA NR. 18;BRASOV”.
[

 

 

HOTARÂREA Nr. 960

din data de  19 noiembrie 2007

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenti realizarii obiectivului de  investitii  „Mansardare la Scoala Generala nr. 18, Brasov”;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 19 noiembrie 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Învatamânt, înregistrate cu nr 5.731 din 14 noiembrie 2007, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenti realizarii obiectivului de investitii „Mansardare la Scoala Generala nr. 18, Brasov”;

Având în vedere prevederile art. 7 din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii – Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1.179/2002, privind aprobarea Structurii devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, precum si prevederile  art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, actualizata;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1, 4 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 4, lit. d si art. 45, alin. 1 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico – economici aferenti realizarii obiectivului de investitii „Mansardare la Scoala Generala nr. 18, Brasov”, dupa cum urmeaza:

Valoarea totala :                                              - 935.000,00 lei

din care C + M :                                              - 655.000,00 lei

având urmatoarele capacitati :

Aria desfasurata :                                         ;   - 640 m.p.

Valoarea totala / Aria desfasurata :               - 1.460,94 lei/m.p.

C + M /Aria desfasurata                               ;  - 1.023,44 lei/m.p.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brasov si Serviciul Public de Învatamânt Brasov vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.

]