Hotărârea nr. 949/2007

APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII „MANSARDARE LA COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR CORP A;BRASOV.
[

 

 

HOTARÂREA Nr. 949

din data de  19 noiembrie 2007

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenti realizarii obiectivului de  investitii „Mansardare la Colegiul Tehnic  Feroviar corp A, Brasov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 19 noiembrie 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Învatamânt, înregistrate cu nr. 5.718 din 14 noiembrie 2007, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenti realizarii obiectivului de investitii „Mansardare la Colegiul Tehnic  Feroviar corp A,  Brasov”;

Având în vedere prevederile art. 7 din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii – Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1.179/2002, privind aprobarea Structurii devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, precum si prevederile   art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, actualizata;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 4, lit. d si art. 45, alin. 1 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

 

Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico – economici aferenti realizarii obiectivului de investitii „Mansardare la Colegiul Tehnic  Feroviar corp A, Brasov”, dupa cum urmeaza:

Valoarea totala :                                                ;        - 3.207.000,00 lei

Din care C + M:                                                  ;      - 2.456.000,00 lei

Capacitati:

Aria desfasurata: