Hotărârea nr. 947/2007

APROBAREA ACHIZITIONARII DE CATRE MUNICIPIUL BRASOV DE GARSONIERE;ÎN LIMITA ALOCATIILOR BUGETARE.
[

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 947

din data de  19 noiembrie 2007

 

 

 

 

Privind: aprobarea achizitionarii de catre Municipiul Brasov de  garsoniere, în limita alocatiilor bugetare;

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 19 noiembrie 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Investitii din cadrul Directiei Tehnice, înregistrate cu nr. 88.313 din 16 noiembrie 2007, prin care s-a propus aprobarea achizitionarii de catre Municipiul Brasov de garsoniere, în limita alocatiilor bugetare;

Având în vedere prevederile art. 15 din O.U.G. nr. 40, privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte si Cap. 5, Cap. 7 din Legea locuintei  nr. 114/1996;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 36, pct. 6, lit. a, pct. 2 si art. 45, alin. 3 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

 

Art. 1. Se aproba achizitionarea de catre Municipiul Brasov de garsoniere, în limita alocatiilor bugetare, la preturile din oferta anexata, inclusiv cheltuielile aferente, pentru persoanele evacuate sau în curs de evacuare din casele nationalizate.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

]