Hotărârea nr. 946/2007

APROBAREA PROIECTULUI “VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI BRASOV – FAZA I”.
[

 

 

HOTARÂREA Nr. 946

din data de  19 noiembrie 2007

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea proiectului “Varianta de ocolire a Municipiului Brasov – Faza I”;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 19 noiembrie 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Investitii din cadrul Directiei Tehnice, înregistrate cu nr. 88.377 din 16 noiembrie 2007, prin care s-a propus aprobarea proiectului “VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI BRASOV – Faza I”;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 si 6 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. b,  alin. 4, lit. d si art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

Art.1. Se aproba proiectul “VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI BRASOV –  Faza I”.

 

 

Art. 2. Se aproba cofinantarea în valoare de 1.067.664,4734 Ron reprezentând 2 % din contributia proprie la costurile eligibile ale proiectului VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI BRASOV – Faza I”.

 

 

Art. 3. Se aproba contributia proprie în valoare de 4.962.376,72 Ron a cheltuielilor neeligibile ale proiectului “VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI BRASOV – Faza I” si a altor cheltuieli neprevazute efectuate pe parcursul implementarii proiectului.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

]