Hotărârea nr. 944/2007

APROBARE DOCUMENTATIE “P.U.D. - SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINTA ÎN SEDIU FIRMA SI LOCUINTA DE SERVICIU;STR. LUNGA NR. 217;BRASOV”;BENEFICIAR S.C. 2U COM S.R.L.;S.A.
[

 

 

HOTARÂREA Nr. 944

din data de  19 noiembrie 2007

 

 

 

 

Privind: aprobare documentatie “P.U.D. - Schimbare de destinatie din locuinta în sediu firma si   locuinta de serviciu, str. Lunga nr. 217, Brasov”,  beneficiar S.C. 2U COM S.R.L., s. a.

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 19 noiembrie 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului, Gestiune Date Urbane din cadrul Directiei Arhitect Sef, înregistrate cu nr. 86.483 din 9 noiembrie 2007, prin care s-a propus aprobarea documentatiei “P.U.D. - Schimbare de destinatie din locuinta în sediu firma si locuinta de serviciu, str. Lunga nr. 217, Brasov”, beneficiar S.C. 2U COM S.R.L. s.a.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 2 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 36, alin. 5, lit. c si art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

 

Art. 1. Se aproba documentatia “P.U.D. - Schimbare de destinatie din locuinta în sediu firma si locuinta de serviciu, str. Lunga nr. 217, Brasov”, beneficiar S.C. 2U COM S.R.L., s.a., întocmita de catre S.C. METADESIGN S.R.L.

 

 

 

Art. 2.  Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

]