Hotărârea nr. 938/2007

APROBARE „P.U.D. – CONSTRUIRE SEDIU FIRMA SI LOCUINTE DE SERVICIU S + P + 4 E – STR. PANSELELOR F.N. BRASOV”;BENEFICIAR S.C. METROM TRADING S.A. BRASOV.
[

 

 

HOTARÂREA Nr. 938

din data de  19 noiembrie 2007

 

 

 

 

Privind: aprobare „P.U.D. – Construire sediu firma si locuinte de serviciu S + P + 4 E –  str. Panselelor f.n. Brasov”, beneficiar S.C. METROM TRADING  S.A. Brasov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 19 noiembrie 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului, Gestiune Date Urbane din cadrul Directiei Arhitect Sef, înregistrate cu nr. 83.562 din 30 octombrie 2007, prin care s-a propus aprobare “P.U.D. – Construire sediu firma si locuinte de serviciu  S + P + 4 E - str. Panselelor f.n. Brasov”, beneficiar S.C. METROM TRADING  S.A. Brasov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 2 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 36, alin. 5, lit. c  si art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administratiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

 

Art. 1. Se aproba “P.U.D. – Construire sediu firma si locuinte de serviciu S + P + 4 E - str. Panselelor f.n. Brasov”, initiata de catre S.C. METROM TRADING S.A Brasov, în calitate de proprietara a terenului în suprafata de 791,16 m.p. înscris în C.F. nr. 12230 Brasov, cu nr. top. 6780/1/1/16 si întocmita de catre Birou de arhitectura - arh. Ileana Filipescu.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

]