Hotărârea nr. 935/2007

APROBAREA CONVENTIEI – CADRU PENTRU ÎNFIINTAREA UNITATII DE MANAGEMENT A PROIECTULUI (UMP) SI REALIZAREA MODERNIZARII SISTEMULUI DE TERMOFICARE DIN MUNICIPIUL BRASOV.
[

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 935

din data de 29 octombrie 2007

 

 

 

 

Privind: aprobarea Conventiei – Cadru pentru înfiintarea Unitatii de Management a Proiectului  (UMP) si realizarea modernizarii sistemului de termoficare din Municipiul Brasov;

 

 

 

 

 

 

              ;    Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 29 octombrie 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Conducerii S.C. „C.E.T. BRASOV” S.A., înregistrate cu nr. 2.416 din 26 octombrie 2007, prin care se propune aprobarea Conventiei - Cadru si a anexelor ce urmeaza a se încheia între S.C. „C.E.T. BRASOV” S.A si S.C. ENERGY SAVING AGENCY S.A BRASOV, ce reprezinta acordul de principiu între parti referitoare la procedurile de  renovare completa si modernizare a sistemului de termoficare din Municipiul Brasov pâna la tehnologia cea mai avansata;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 246/2006, pentru aprobarea Strategiei Nationale privind accelerarea serviciilor comunitare de utilitati publice precum si H.C.L. nr. 409 din 14 iunie 2007, privind aprobarea Planului Strategic – Sistem de Termoficare Brasov;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 si 6 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 4, lit. d, alin. 6, pct. 14 si art. 45, alin. 1 din Legea Administratiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

 

Art. 1. Se aproba conventia - cadru împreuna cu anexele inclusiv organigrama de functionare a UMP ce urmeaza a fi încheiata între S.C.”C.E.T. BRASOV” S.A si S.C. ENERGY SAVING AGENCY S.A – Brasov.

 

 

Art. 2. Se împuterniceste conducerea societatii  S.C. „C.E.T. BRASOV” S.A  sa semneze conventia – cadru.       

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brasov si conducerea S.C.” C.E.T. BRASOV” S.A vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

 

]