Hotărârea nr. 934/2007

DAREA ÎN ADMINISTRARE CATRE CASA JUDETEANA DE PENSII BRASOV A SPATIULUI SITUAT ÎN BRASOV;B-DUL SATURN ASTRA NR. 43 – POLICLINICA;ET. I;CAM. 217.
[

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 934

din data de 29 octombrie 2007

 

 

  

Privind: darea în administrare catre Casa Judeteana de Pensii Brasov a spatiului situat în Brasov,  B-dul Saturn Astra nr. 43 – Policlinica, et. I, cam. 217;

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 29 octombrie 2007;    

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 61.883/2007, privind darea în administrare catre Casa Judeteana de Pensii Brasov a spatiului situat în Brasov, B-dul Saturn nr. 43 – Policlinica Astra, et. I, cam. 217 ;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. c si art. 123, alin. 1 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

 

Art. 1. Se aproba darea în administrare a spatiului cu destinatia de cabinet medical, situat în Brasov, B-dul Saturn nr. 43, cam. 217, în suprafata de  17,06 m.p. (suprafata cabinet) + 17 m.p. (parti de uz comun) = 34,06 m.p., catre Casa Judeteana de Pensii Brasov.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

 

 

 

]