Hotărârea nr. 932/2007

APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE STOIANOVICI MARIN;STOIANOVICI AURELIA SI MUNICIPIUL BRASOV.
[

 

 

HOTARÂREA Nr. 932

din data de 29 octombrie 2007

 

 

 

Privind: aprobarea unui schimb de terenuri între Stoianovici Marin, Stoianovici Aurelia si Municipiul Brasov;

    

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 29 octombrie 2007;    

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 82.619/2007, privind aprobarea unui schimb de terenuri între Stoianovici Marin, Stoianovici Aurelia si Municipiul Brasov;

              ;   Având în vedere prevederile art. 121, alin. 4 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata, precum si procesul - verbal din data de 23 octombrie 2007 al Comisiei constituita conform H.C.L. nr. 426/2005, republicata conform H.C.L. nr. 195/2006 si D.P. nr. 4.169/2005;

              ;   Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Brasov;

              ;   Vazând si referatul Directiei Patrimoniu înregistrat sub nr. 84.472/2007, prin care se stabileste valoarea terenului situat în Brasov, str. Lucian Blaga nr. 2 si întocmit în baza amendamentului formulat în plen de Comisia nr. 1 a Consiliului Local;

              ;   In temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c si art. 45, alin. 3 din Legea Administratiei Publice Locale   nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

Art. 1. Se aproba schimbul cu sulta între terenul situat în Brasov, str. Lucian Blaga nr. 2, înscris în  C.F. nr. 30321 Brasov, cu nr. top. 6248/8/a/2 - loc de casa de 100 m.p., proprietari Stoianovici Marin si Stoianovici Aurelia si terenul situat în Brasov, str. Dupa Iniste nr. 64, identificat prin C.F. nr. 24554 Brasov, cu nr. top. 2356, 2357/1/1/1/2, 2357/1/1/2/a/1 totul /II- teren de 615 m.p., proprietar Statul Român.

 

 

Art. 2. Terenul situat în Brasov, str. Lucian Blaga nr. 2, înscris în  C.F. nr. 30321 Brasov, cu nr. top. 6248/8/a/2 - loc de casa de 100 m.p., va trece în proprietatea Municipiului Brasov, iar terenul situat în Brasov, str. Dupa Iniste nr. 64, identificat prin C.F. nr. 24554 Brasov, cu nr. top. 2356, 2357/1/1/1/2, 2357/1/1/2/a/1 totul /II - teren de 615 m.p., va trece în proprietatea d-lor Stoianovici Marin si Stoianovici Aurelia, ca urmare a schimbului de terenuri mentionat la art. 1.

 

 

Art. 3. Pentru diferenta între suprafetele si valorile celor doua terenuri, dl. Stoianovici Marin si sotia va achita catre municipiul Brasov  o sulta în valoare totala de 10.200 Euro, calculata astfel:

- Str. Lucian Blaga nr. 2                           ;  100 m.p. x 390 Euro/m.p. = 39.000 Euro

- Str. Dupa Iniste nr. 64                         ;  615 m.p. x   80 Euro/m.p. = 49.200 Euro

            &nb; sp;              ;  49.200 Euro – 39.000 Euro = 10.200 Euro

 

 

Art. 4.  Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.