Hotărârea nr. 929/2007

APROBAREA ELIBERARII FARA TAXA A AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE PENTRU IMOBILELE CE FAC OBIECTUL ASOCIERII MUNICIPIULUI BRASOV CU TERTE PERSOANE JURIDICE ÎN VEDEREA REALIZARII DE OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC.
[

 

 

HOTARÂREA Nr. 929

din data de 29 octombrie 2007

 

 

 

 

Privind: aprobarea eliberarii fara taxa a Autorizatiilor de construire pentru imobilele ce fac obiectul  asocierii Municipiului Brasov cu terte persoane juridice în vederea realizarii de obiective de  interes public;

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 29 octombrie 2007;    

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 82.330/2007, prin care se propune aprobarea eliberarii fara taxa a Autorizatiilor de construire pentru imobilele ce fac obiectul asocierii Municipiului Brasov cu terte persoane juridice în vederea realizarii de obiective de interes public;

Având în vedere procesul - verbal din data de 23 octombrie 2007 al Comisiei constituita conform H.C.L. nr. 207/2006 si D.P. nr. 1.482/2006;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 7, lit. a  si art. 45, alin. 2, lit. c din Legea Administratiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicata,

 

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

 

Art. 1. Se aproba ca, în cazul în care aportul Municipiului Brasov în cadrul unor contracte de asociere cu terte persoane juridice în vederea realizarii unor obiective de interes public consta din terenul (integral) necesar realizarii obiectului de investitii ce face obiectul contractului de asociere în participatiune, acesta contribuie si cu toate taxele necesare emiterii Autorizatiei de construire.

 

 

Art. 2. Se aproba ca, în cazul în care aportul Municipiului Brasov în cadrul unor contracte de asociere cu terte persoane juridice în vederea realizarii unor obiective de interes public consta într-o cota parte din terenul necesar realizarii obiectului de investitii ce face obiectul contractului de asociere în participatiune, acesta contribuie si cu cota parte din taxele necesare emiterii Autorizatiei de construire.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

 

]