Hotărârea nr. 927/2007

APROBAREA SCOATERII TEMPORARE DIN FONDUL FORESTIER PROPRIETATE A MUNICIPIULUI BRASOV A 902 M.P. TEREN SITUAT ÎN UP III PIATRA MARE;UA 145 A SI ÎNCHIRIEREA ACESTUIA COMPANIEI NATIONALE DE CAI FERATE „C.F.R.„ S.A. SUCURSALA - REGIONALA DE CAI FERAT
[

 

 

 

HOTARÂREA  Nr. 927

din data de 29 octombrie 2007

 

 

 

Privind:  aprobarea scoaterii temporare din fondul forestier proprietate a Municipiului Brasov a 902 m.p.  teren situat în UP III Piatra Mare, ua 145 A si închirierea acestuia Companiei Nationale de Cai  Ferate „C.F.R.„ S.A. Sucursala - Regionala de Cai Ferate Brasov;

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 29 octombrie 2007;    

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulari, Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 81.983/2007, prin care s-a propus scoaterea temporara, din fondul  forestier proprietate a Municipiului Brasov, a 902 m.p. teren  situat în UP III Piatra Mare, ua 145 A si închirierea acestuia Companiei  Nationale de Cai Ferate ”C.F.R.” S.A. Sucursala – Regionala de Cai Ferate Brasov, în vederea executiei lucrarii „Reparatie terasament km. 149 + 200 – 149 + 300 linia CF Predeal –Teius. Stabilizare versant aval”, în cadrul programului  de  reparatii la  infrastructura feroviara publica;

Având în vedere prevederile O.G.  nr. 96/1998, republicata, privind reglementarea regimului silvic si  administrarea fondului  forestier national, modificata si  completata prin Legea nr.  120/2004, art. 24, 27;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 si 6 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art.10, art.36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin 3 si art. 123  din Legea Administratiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

 

Art. 1. Se aproba  scoaterea temporara din  fondul forestier proprietate a Municipiului Brasov a 902 m.p. teren  situat în  UP III Piatra Mare, ua 145 A.

 

 

Art. 2.  Se  aproba  închirierea terenului ce face  obiectul  art. 1, pe  durata  existentei constructiilor, în vederea executiei  lucrarii Reparatie  terasament  km. 149 + 200 – 149 + 300 linia CF Predeal – Teius. Stabilizare  versant  aval”, în  cadrul programului  de  reparatii  la  infrastructura feroviara  publica.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brasov si Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A. vor  asigura  ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotarâri.

 

 

]