Hotărârea nr. 926/2007

APROBAREA SCOATERII TEMPORARE DIN FONDUL FORESTIER PROPRIETATE A MUNICIPIULUI BRASOV A 16 M.P. TEREN SITUAT ÎN UP VI TARLUNG;UA 1C1 SI ÎNCHIRIEREA CATRE ADMINISTRATIA NATIONALA „APELE ROMÂNE” DIRECTIA APELOR OLT - SISTEMUL DE GOSPODARIRE A AP
[

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 926

din data de 29 octombrie 2007

 

 

 

 

Privind:  aprobarea scoaterii temporare din  fondul forestier proprietate a Municipiului Brasov a 16 m.p. teren situat în UP VI Tarlung, ua 1C1 si închirierea catre Administratia Nationala „Apele Române” Directia Apelor Olt - Sistemul de Gospodarire a Apelor Brasov;

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 29 octombrie 2007;    

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulari, Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 82.080/2007, prin care s-a propus scoaterea temporara, din fondul forestier proprietate a Municipiului Brasov, a 16 m.p. teren  situat în UP VI Tarlung, ua 1C1 si darea lui în folosinta gratuita catre Administratia Nationala „Apele Române” Directia Apelor Olt - Sistemul Gospodarire a Apelor Brasov, în vederea amplasarii de echipamente si  instalatii de specialitate hidrometeorologica;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 96/1998, republicata, privind reglementarea regimului silvic si  administrarea fondului  forestier national, modificata si  completata prin Legea nr. 120/2004, art. 24, 27;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 si 6 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 si art. 123  din Legea Administratiei Publice Locale   nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E  :

 

           

Art. 1. Se aproba scoaterea temporara  din fondul  forestier proprietate a Municipiului Brasov, a 16 m.p. teren  situat în UP VI Tarlung, ua 1C1, necesar Administratiei Nationale „Apele Române” Directia Apelor Olt - Sistemul de Gospodarirea Apelor Brasov.  

 

 

Art. 2. Se aproba închirierea terenului ce face obiectul art. 1 pentru amplasarea de echipamente si  instalatii de  specialitate hidrometeorologica.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brasov si Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotarâri.

 

]