Hotărârea nr. 925/2007

APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPATIUNE DINTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. ACTIUM S.R.L.;ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI BLOC DE LOCUINTE ÎN REGIM DE CREDIT IPOTECAR;STR. PASCANI F.N.
[

 

 

HOTARÂREA Nr. 925

din data de 29 octombrie 2007

 

 

 

 

Privind:  aprobarea încheierii contractului de asociere în participatiune dintre Municipiul Brasov si S.C. ACTIUM S.R.L., în vederea construirii unui bloc de locuinte  în regim de credit ipotecar, str. Pascani  f.n.;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 29 octombrie 2007;    

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 82.450/2007, privind aprobarea conditiilor de asociere în participatiune dintre Municipiul Brasov si  S.C. ACTIUM S.R.L., în vederea construirii unui bloc de locuinte  în regim de credit ipotecar, str. Pascani  f.n.,  conform H.C.L.  577/2007, republicata;

Având în vedere prevederile art. 251 – 256  din Codul Comercial; H.C.L.  nr. 577/2007, republicata, art. 35 (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, privind finantele publice locale, Procesul - verbal al comisiei de negociere constituite conform art.  3 din H.C.L. nr.  577/2007, din data de 19 octombrie 2007, C.U. nr.  627/2007;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 si 6 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, e, alin. 7, lit. a  si art. 45, alin.3 din Legea Administratiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicata,

 

H O T A R A S T E  :

 

 

Art. 1. Se aproba încheierea contractului de asociere dintre Municipiul Brasov si S.C. ACTIUM S.R.L. în urmatoarele conditii:

A - Obiectul contractului: construirea unui bloc de locuinte  în regim de credit ipotecar, str. Pascani  f.n., conform C.U. nr. 627/2007.

B - Aportul partilor:

- Municipiul Brasov contribuie cu terenul necesar realizarii obiectului asocierii, în suprafata de aproximativ 1.000 m.p. situat în Brasov, str. Pascani f.n., din terenul înscris în C.F. nr.  6863, nr. top. 3168/1/2/2/1/1/1/1/1/3, precum si cu obtinerea Autorizatiei de Construire.

- Municipiul Brasov este de acord ca pâna la darea în folosinta a blocului de locuinte, asupra terenului aferent sa se înscrie un drept de ipoteca în favoarea unei banci finantatoare, conditionat de prezentarea proiectului de finantare a constructiei.

- Municipiul Brasov nu participa în asociere cu aport în numerar reprezentând finantare din bugetul local pentru realizarea investitiei.

- S.C. ACTIUM S.R.L. contribuie cu asigurarea integrala a finantarii si executiei blocului de locuinte în valoare de aproximativ 4.000.000 Euro

C - Durata contractului:

Este pâna la darea în folosinta a blocului de locuinte dar nu mai mare de 18 luni de la data obtinerii Autorizatiei de Construire.

D - Repartizarea beneficiilor:

- Municipiului Brasov îi revine, fara plata si fara sarcini, adapostul de protectie civila, dupa caz, si a unui  numar de apartamente a caror arie utila sa fie de 16 % din aria totala a blocului de locuinte.

- Municipiul Brasov va transmite fara plata, în proprietatea S.C. ACTIUM S.R.L. sau a viitorilor proprietari ai apartamentelor, a terenului aferent constructiilor, în suprafata de aproximativ 1.000 m.p. mai putin cota aferenta apartamentelor ce vor intra în proprietatea Municipiului Brasov.

- S.C. ACTIUM S.R.L. are obligatia ca la momentul transmiterii terenului, sa preia sarcinile asupra terenului înscrise în Cartea Funciara.

 

Art. 2. Se aproba trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brasov a terenului situat în Brasov, str. Pascani f.n., înscris în C.F. nr. 6863 Sâmpetru, nr. top. 3168/1/2/2/1/1/1/1/1/3.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

]