Hotărârea nr. 921/2007

ALOCAREA SUMEI DE 80.000 LEI CATRE S.C. R.I.A.L. S.R.L. BRASOV REPREZENTÂND CONTRAVALOAREA PENTRU LUCRARI DE REPARATII LA IMOBILUL PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BRASOV DIN STR. APOLLONIA HIRSCHER NR.10.
[

 

 

HOTARÂREA Nr. 921

din data de 29 octombrie 2007

 

 

 

 

Privind: alocarea sumei de 80.000 lei catre S.C. R.I.A.L. S.R.L. Brasov reprezentând contravaloarea  pentru lucrari de reparatii la imobilul proprietatea Municipiului Brasov din str. Apollonia  Hirscher nr.10;

 

 

 

 

                Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 29 octombrie 2007;    

              ;   Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 82.207/2007, privind alocarea sumei de 80.000 lei catre S.C. R.I.A.L. S.R.L. Brasov, reprezentând contravaloarea pentru lucrari de reparatii la imobilul proprietatea Municipiului Brasov din str. Apollonia Hirscher nr. 10;

Având în vedere prevederile Legii Locuintei nr. 114/1996, republicata, H.C.L. nr. 468/2007; H.C.L. nr. 670/2007;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 si 6 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. c si art. 45, alin. 1 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E  :

 

     

 

Art. 1. Se aproba alocarea sumei de 80.000 lei, catre S.C. R.I.A.L. S.R.L. Brasov,  reprezentând contravaloarea lucrarilor de reparatii executate la imobilul situat în Brasov, str. Apollonia Hirscher nr. 10, imobil în care îsi desfasoara activitatea Filarmonica Brasov.

 

 

Art. 2. Decontarea lucrarilor executate se va face în baza situatiilor de plata si facturii emise pe baza acestora.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

 

]