Hotărârea nr. 918/2007

MODIFICAREA H.C.L. NR. 432/2006;PRIN CARE S-AU APROBAT TERENURILE CE VOR FACE OBIECTUL ACORDARII DE MASURI REPARATORII PRIN ECHIVALENT PERSOANELOR ÎNDREPTATITE CONFORM LEGII NR. 10/2001.
[

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 918

din data de 29 octombrie 2007

 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 432/2006, prin care s-au aprobat terenurile ce vor face obiectul  acordarii de masuri reparatorii prin echivalent persoanelor îndreptatite conform Legii nr. 10/2001;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 29 octombrie 2007;    

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulari, Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 82.211/2007, prin care se propune actualizarea pretului pentru terenul în suprafata de 12,30 ha - proprietatea Statului Român, amplasat în perimetrul limitat de strazile Lânii, Plugarilor si Dimitrie Anghel ;

Având în vedere prevederile art. 21, alin. 5 din H.G. nr. 250/2007, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art 10, art. 36, alin. 2, lit. c si art. 45, alin. 3 din Legea Administratiei Publice Locale            &nb; sp;        nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

 

Art. 1. Articolul 3 din Hotarârea Consiliului Local nr. 432 din 26 iunie 2006, se modifica si va avea urmatorul continut:

„Se însuseste Raportul de evaluare nr. 4.296/2007, întocmit de catre S.C. „DANINA STAR” S.R.L., pentru stabilirea valorii de piata a terenului ce face obiectul art. 1, la valoarea de 37,5 Euro/m.p.”

 

 

Art. 2. Hotarârea Consiliului Local nr. 432 din 26 iunie 2006, astfel modificata, va fi republicata.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

 

 

 

 

HOTARÂREA  Nr. 432 din data de :  26 iunie  2006

Republicata conform H.C.L. nr. 918 din data de 29 octombrie 2007

 

 

  

 

              ;   Obiect:  aprobarea  terenurilor ce vor face obiectul acordarii de masuri reparatorii prin echivalent,

persoanelor îndreptatite conform Legii  nr. 10/2001 ;

              ;  

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta  ordinara la data de 26 iunie 2006;   

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulari Cadastru, Fond Funciar,  Registrul  Agricol din cadrul Directiei  Patrimoniu, înregistrate cu nr. 43.078/2006,prin care se propune aprobarea  terenurilor ce vor face obiectul acordarii de masuri reparatorii prin echivalent, persoanelor îndreptatite conform Legii  nr. 10/2001;

Având în vedere prevederile Legii  nr. 247/2005,  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 10/2001, republicata,   cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Legii nr. 50/1991, republicata si completata ulterior si  H.G. nr. 525/1996;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1   si  5  ale  Consiliului  Local  Brasov;

În temeiul  art. 38,  lit.  f ,   art. 46  si  art. 123 din  Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

 

Art. 1.  Se aproba punerea la dispozitia Comisiei Locala de Aplicarea Legii nr. 10/2001 a terenului pasune de 30 ha din trupul Stoaffen (PS 999; PS 1000, PS 1000/1,PS1011),   în vederea acordarii de masuri reparatorii  în echivalent persoanelor îndreptatite conform  Legii  nr. 10/2001.

 

 

              ;   Art. 2.  Masurile reparatorii se vor acorda în baza unei documentatii tehnice de evaluare, întocmite de experti autorizati, pentru fiecare caz în parte.

 

 

              ;   Art. 3. Se însuseste Raportul de evaluare nr. 4.296/2007, întocmit de catre S.C. „DANINA STAR” S.R.L., pentru stabilirea valorii de piata a terenului ce face obiectul art. 1, la valoarea de 37,5 Euro/m.p.

 

 

Art. 4. Primarul  Municipiului Brasov si Comisia Locala de Aplicarea Legii nr. 10/2001 din cadrul Primariei  Municipiului  Brasov   vor  asigura ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotarâri.

 

]