Hotărârea nr. 911/2007

APROBAREA VÂNZARII DIRECTE A TERENULUI AFERENT VILEI “CIOCÂRLIA” SITUAT ÎN POIANA BRASOV;CATRE S.C. POIANA BRASOV S.A.
[

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 911

din data de 29 octombrie 2007

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea vânzarii directe a terenului aferent vilei “Ciocârlia”, situat în Poiana Brasov, catre S.C. POIANA BRASOV S.A;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 29 octombrie 2007;    

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulari, Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 82.329/2007, privind vânzarea directa a terenului aferent vilei “Ciocârlia”, situat în Poiana Brasov, în suprafata de 1.610,28 m.p.;

Având în vedere procesul – verbal din data de 25 octombrie 2007 al Comisiei constituita conform Hotarârii Consiliului Local nr. 632/2006 si Dispozitiei de Primar nr. 3.798/2006, precum si prevederile H.G. nr. 577/2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 88/1997, privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002, privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 10, art. 36, alin. 1 si 2,  lit. c, art. 45, alin. 3 si art. 123 din Legea Administratiei Publice Locale   nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

 

Art. 1. Se aproba vânzarea directa a terenului aferent vilei “Ciocârlia”, situat în Poiana Brasov, str. Poiana lui Brânca f.n., identificat în C.F. nr. 20391 Brasov, sub nr. top. 14223/15/2/46 si nr. top. 14227/a/3, în suprafata de 1.610,28 m.p.

 

 

Art. 2. Pretul de vânzare al terenului mentionat la art. 1 este de 190 Euro/m.p., respectiv 305.953,20 Euro si va fi platit la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se va face plata.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

 

 

]