Hotărârea nr. 909/2007

VÂNZAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. BRÂNDUSELOR NR. 76;ÎN SUPRAFATA DE 132;77 M.P.;CATRE S.C. VIVRE BIEN S.R.L. BRASOV.
[

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 909

din data de 29 octombrie 2007

 

 

 

 

Privind: vânzarea terenului situat în Brasov, str. Brânduselor nr. 76, în suprafata de 132,77 m.p.,  catre S.C. VIVRE BIEN S.R.L. Brasov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 29 octombrie 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 78.926/2007, prin care se propune vânzarea terenului situat în Brasov, str. Brânduselor nr. 76, în suprafata de 132,77 m.p., catre  S.C. VIVRE BIEN S.R.L. Brasov;

Având în vedere prevederile art. 123, alin. 3 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata, precum si Procesul – verbal din 23 octombrie 2007 al Comisiei constituita conform H.C.L.  nr. 632/2006 si Dispozitiei de Primar nr. 3.798/2006;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b si art. 45, alin. 3 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

 

Art. 1. Se aproba vânzarea directa a terenului proprietatea Statului Român, situat în Brasov, str. Brânduselor nr. 76, înscris în C.F. nr. 28333 Brasov, cu nr. top. 8784/2/2/2/1, în  suprafata de 132,77 m.p., catre S.C. VIVRE BIEN S.R.L. Brasov.  

 

 

Art. 2. Pretul terenului mentionat la art. 1 este de 132,77 m.p. x  130 Euro/m.p. = 17.260,10 Euro, ce va fi platit în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 

 

Art. 3. Concomitent intabularii dreptului de proprietate, în baza contractului de vânzare - cumparare autentificat de Notar Public, se radiaza dreptul de concesiune înscris în C.F. nr. 28333 Brasov, cu nr. top. 8784/2/2/2/1, la C + 4.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

 

]