Hotărârea nr. 907/2007

VÂNZAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR DE MIJLOC NR. 95.
[

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 907

din data de 29 octombrie 2007

 

 

 

 

Privind: vânzarea prin licitatie publica a terenului situat în Brasov, str De Mijloc nr. 95;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 29 octombrie 2007;    

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulari, Cadastru,  Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 82.555/2007, prin care s-a propus vânzarea prin licitatie publica a terenului din str. De Mijloc nr. 95;

Având în vedere prevederile art. 13 din Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executiei lucrarilor de constructii, H.G. nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, precum si prevederile Legii nr. 7/1996, a Cadastrului si Publicitatii Imobiliare cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c si art. 45, alin. 3 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

 

Art. 1. Se aproba vânzarea prin licitatie publica a terenului situat în Brasov, str. De Mijloc nr. 95, identificat prin  C.F. nr. 11193 Brasov, la A + 3 cu nr. top. 799/1, 799/2, 800/1, totul/II, constituit din gradina în suprafata de 1.044,89 m.p., aflat în proprietatea Statului Român.

 

 

Art. 2. Limita minima a pretului vânzarii de la care se va porni licitatia,  este de 175  Euro/m.p.

 

 

Art. 3. Se radiaza dreptul de administrare operativa al „ICRAL Brasov”, înscris în foaia C a C.F. nr. 11193.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotarâri.

 

 

 

]