Hotărârea nr. 906/2007

VÂNZAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. NISIPULUI DE SUS NR. 38;ÎN SUPRAFATA DE 1.621;65 M.P.

[

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 906

din data de 29 octombrie 2007

 

 

 

              ;             & nbsp;                  ;  

Privind: vânzarea prin licitatie publica a terenului situat în Brasov, str. Nisipului de Sus nr. 38, în suprafata de 1.621,65 m.p.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 29 octombrie 2007;    

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Directiei Patrimoniu,  înregistrat cu nr. 82.022/2007, prin care se propune vânzarea prin licitatie publica a terenului situat în Brasov, str. Nisipului de Sus nr. 38,  în suprafata de 1.621,65 m.p.;

Având în vedere prevederile art. 123, alin. 2 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata, C.U. nr. 3.375/2007, eliberat de Primaria Municipiului Brasov, precum si procesul – verbal din 23 octombrie 2007 al Comisiei constituita conform H.C.L. nr. 426/2005, republicata conform H.C.L. nr. 195/2006 si D.P. nr. 4.169/2005;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b si art. 45, alin. 3 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

Art. 1. Se aproba vânzarea prin licitatie publica a terenului situat în Brasov, str. Nisipului de Sus nr. 38,  identificat prin C.F. nr. 17779 Brasov, cu nr. top. 2294/2/5 – 2294/2/6/2, totul/1, totul/2 – teren de 1.621,65 m.p., proprietar Statul Român.

 

 

Art. 2. Destinatia terenului mentionat la art. 1 este conform C.U. nr. 3.375/2007, eliberat de Primaria Municipiului Brasov.

 

 

Art. 3. Limita minima a pretului de vânzare de la care se va porni licitatia este de 80 Euro/m.p.

 

 

Art. 4. Se aproba Caietul de sarcini – anexa 1 – parte integranta din prezenta hotarâre.

 

 

Art. 5. Se radiaza dreptul de administrare operativa a „I.L.L. Brasov”,  înscris în C.F. nr. 17779 Brasov, cu nr. top. 2294/2/5 – 2294/2/6/2, totul/1, totul/2, la C + 34.

 

 

               ;  Art.  6. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

]