Hotărârea nr. 902/2007

DEZLIPIREA IMOBILULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. M. KOGALNICEANU - CENTRU CIVIC.
[

 

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 902

din data de 29 octombrie 2007

 

 

 

 

 

Privind: dezlipirea imobilului situat în Brasov, str. M. Kogalniceanu - Centru Civic;

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 29 octombrie 2007;    

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate al Serviciului Intabulari, Cadastru,  Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 82.209/2007, prin care s-a propus aprobarea documentatiei de dezlipire  a imobilului din  str. M. Kogalniceanu nr. 7, situat în Brasov ;

Având în vedere prevederile art. 22, alin. 1, 3 din Legea nr. 7/1996, a cadastrului si a publicitatii imobiliare, cu completarile si modificarile ulterioare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c si art. 45, alin. 3 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

 

Art. 1. Se aproba dezlipirea imobilului situat în Brasov, str. M. Kogalniceanu nr. 7, identificat în C.F. nr. 31391 Brasov la A + 21 - teren de constructii de 42.756,14 m.p., proprietar Statul Român, conform documentatiei tehnice întocmite de S.C. GEO TOP S.R.L. si a C.U. nr. 4.557/2007.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotarâri.

 

]