Hotărârea nr. 897/2007

APROBAREA DEZLIPIRII IMOBILULUI SITUAT ÎN BRASOV;ZONA POIANA MICA F.N.;CONFORM C.U. NR. 4.280/2007.
[

 

 

 

HOTARÂREA  Nr. 897

din data de 29 octombrie 2007

 

 

 

 

Privind: aprobarea dezlipirii imobilului situat în Brasov, zona Poiana Mica f.n., conform  C.U. nr. 4.280/2007;

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 29 octombrie 2007;    

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulari, Cadastru,  Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 81.566/2007, prin care s-a propus aprobarea documentatiei de dezlipire  a imobilului din zona Poiana Brasov f.n.;

Având în vedere prevederile art. 22, alin. 1, 3 din Legea nr. 7/1996, a cadastrului si a publicitatii imobiliare, cu completarile si modificarile ulterioare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 10, art. 36, alin. 1 si alin. 2, lit. c si art. 45, alin. 3 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

 

Art. 1. Se aproba dezlipirea imobilului situat în zona Poiana Brasov f.n., înscris în C.F.  nr. 37769/N Brasov, cu nr. top. 14269/2/1/1/2, id. cad. 515, pasune în suprafata de 12.082 m.p., proprietatea Primariei Municipiului Brasov, conform documentatiei tehnice întocmite de S.C. DANINA STAR S.R.L. Brasov  si a C.U. nr. 4.280/2007.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

]