Hotărârea nr. 893/2007

ACCEPTAREA DONATIEI NR. 1.899/2007 SI TRECEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRASOV A TERENULUI AVÂND CATEGORIA DE FOLOSINTA DRUM;DONAT DE BANCILA DANUT MIHAI SI BANCILA SIMONA MADALINA.
[

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 893

din data de 29 octombrie 2007

 

 

 

Privind: acceptarea donatiei nr. 1.899/2007 si trecerea în domeniul public al Municipiului Brasov a  terenului având categoria de folosinta drum, donat de BANCILA DANUT MIHAI si BANCILA  SIMONA MADALINA;

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 29 octombrie 2007;    

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 77.110/2007, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brasov a terenului având categoria de folosinta drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 si art. 7, lit. d din Legea privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia nr. 213/1998;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. c si art. 121, alin. 3 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

 

Art. 1. Se accepta oferta de donatie a lui BANCILA DANUT MIHAI si BANCILA SIMONA MADALINA, autentificata sub nr. 1.899 din 30 august 2007 de Biroul Notarului Public Cleopatra Cracut.

 

 

Art. 2. Se aproba trecerea în domeniul public al Municipiului Brasov si înscrierea în evidentele de carte funciara, a terenurilor având categoria de folosinta drum identificate conform ofertei de donatie nr. 1.899 din 30 august 2007 a lui BANCILA DANUT MIHAI si BANCILA SIMONA MADALINA, autentificata de Biroul Notarului Public Cleopatra Cracut.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

]