Hotărârea nr. 888/2007

ACCEPTAREA DONATIEI NR. 1.369/2007 SI TRECEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRASOV A TERENULUI AVÂND CATEGORIA DE FOLOSINTA DRUM;DONAT DE PASCAL DANA.
[

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 888

din data de 29 octombrie 2007

 

 

 

 

Privind: acceptarea donatiei nr. 1.369/2007 si trecerea în domeniul public al Municipiului Brasov a  terenului având categoria de folosinta drum, donat de PASCAL DANA;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 29 octombrie 2007;    

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 69.955/2007, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brasov a terenului având categoria de folosinta drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 si art. 7, lit. d din Legea privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia nr. 213/1998;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. c si art. 121, alin. 3 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

 

Art. 1. Se accepta oferta de donatie a lui PASCAL DANA, autentificata sub nr. 1.369 din 7 septembrie 2007 de Biroul Notarului Public Sârbu Victor.

 

 

Art. 2. Se aproba trecerea în domeniul public al Municipiului Brasov si înscrierea în evidentele de carte funciara, a terenului având categoria de folosinta drum identificat conform ofertei de donatie nr. 1.369 din 7 septembrie 2007 a lui PASCAL DANA, autentificata de Biroul Notarului Public Sârbu Victor.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

]