Hotărârea nr. 882/2007

MODIFICAREA H.C.L. NR. 381/2004;PRIN CARE S-A APROBAT COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BRASOV.
[

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 882

din data de 29 octombrie 2007

 

 

 

 

              ;   Privind: modificarea H.C.L. nr. 381/2004, prin care s-a aprobat Componenta Consiliului de  Administratie al  Regiei Autonome de Transport Brasov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 29 octombrie 2007;    

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Secretariat - Administrativ din cadrul Directiei Administratie Publica Locala, cu privire la modificarea  Hotarârii Consiliului Local nr.381 din 2 august 2004, republicata;

Având în vedere dispozitiile art. 12 - 13 din Legea nr. 15/1990, privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale si art. 10, alin. 2 din anexa nr. 1 a Ordinului            &nb; sp;  nr. 502/2001, al ministrului Administratiei Publice Locale;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 si 6 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 38, alin. 2, lit. a si d, alin. 6, lit. a, pct. 14 si art. 45, alin. 1 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

Art. 1. Se aproba constituirea Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de Transport Brasov compus din 5 membri.       

 

Art. 2. Se revoca din functia de membri ai Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de Transport Brasov d-na Pantea Ariana Elena si dl. Chiru Mircea  ca urmare a demisiei acestora.

              ;  

Art. 3. Componenta membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de Transport Brasov ramâne cea  stabilita prin H.C.L. nr. 381/2004.

 

Art. 4. Se aproba cuantumul indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de Transport Brasov în procent de 20 % din salariul brut al directorului general.

 

Art. 5. Hotarârea Consiliului Local nr. 381/2004, astfel modificata, se va republica.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Brasov si Regia Autonoma de Transport Brasov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

 

  

 

 

 

HOTARÂREA  Nr. 381     din data de :  2 august 2004

Republicata conform H.C.L. nr . 104/2006 si

conform H.C.L. nr. 882 din 29 octombrie 2007

 

 

 

 

 

Obiect: aprobarea componentei consiliului de administratie al Regiei Autonome de Transport

Brasov;

 

 

 

              ;   Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta extraordinara  la data de 2 august 2004;

              ;   Analizând raportul de specialitate si expunerea de motive a Serviciului Secretariat Administrativ din cadrul Directiei Administratie Publica  Locala, cu privire la revocarea Hotarârilor Consiliului Local nr. 421 si 422 din  29 septembrie 2003;

Având în vedere dispozitiile  art. 12 – 14 din Legea nr. 15/1990, privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale si art. 10, alin. 2 din anexa nr. 1 a Ordinului nr. 502/2001 al Ministrului Administratiei Publice Locale;

              ;   În  temeiul  art.  38, alin. 2, lit. i , j  si art. 46 din Legea Administratiei Publice Locale  nr. 215/2001,

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

 

           

 

              ;   Art. 1.  Se  aproba Consiliul de Administratie al Regiei Autonome de Transport Brasov, format  dintr-un  numar de 5 membri.

 

 

Art. 2. Consiliul de Administratie al Regiei Autonome de Transport Brasov are urmatoarea componenta:

- PULPEA  AUGUSTIN

- CALIN  GHEORGHE

- COLIBAN  TIBERIU

- IMREA  STEFAN

- un  functionar public din Primaria Municipiului Brasov desemnat prin dispozitie de primar.

 

 

Art. 3. Se aproba cuantumul indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de Transport Brasov în procent de 20 % din salariul brut al directorului general.

 

 

              ;   Art. 4.  Se  revoca Hotarârile Consiliului Local nr. 421 si 422 din 29 septembrie 2003.

 

 

              ;   Art. 5.   Regia Autonoma de Transport Brasov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.